Ieithoedd Tramor Modern

Mae rhaglen Dyfodol Byd-eang yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru i wella a hyrwyddo Ieithoedd Rhyngwladol yng Nghymru. Y weledigaeth yw i Gymru fod yn genedl amlddiwylliannol ac i ddysgwyr gael profiad o’r amryw fanteision a ddaw wrth ddysgu Ieithoedd Rhyngwladol wrth iddynt ddatblygu i fod yn ddysgwyr galluog, uchelgeisiol sy’n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd.

Y brif strategaeth yw helpu pob dysgwr i fod yn ddinasyddion byd-eang, sy’n gallu siarad â phobl mewn ieithoedd eraill, deall a gweld gwerth eu diwylliannau eu hunain, a rhai eraill, a gallu manteisio ar ystod eang o gyfleoedd yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Ers lansio’r rhaglen yn 2015, bu’n gymorth i ddatblygu cefnogaeth a chyfleoedd i athrawon a myfyrwyr. Bu’n bleser mawr i mi cael bod yn rhan o dîm Gogledd Cymru ers 2017 a chael cyfrannu at ddatblygu ein rhaglen yn GwE.

Ym mis Medi 2020, cyflwynwyd rhaglen newydd dros ddwy flynedd a braint i mi yw cael bod yn Arweinydd Consortiwm GwE ar gyfer y cyfnod newydd cyffrous hwn.

Fel y gwyddom, mae’r cyfnod heriol a digynsail hwn wedi gorfodi pawb ohonom i ymateb, addasu a bod yn hyblyg ac yn fwy cadarn, creadigol a blaengar nag erioed o’r blaen.

Yma yng Ngogledd Cymru, mae ein hathrawon ITM a’n cydweithwyr cynradd yn ymroddgar ac yn hynod dalentog, wastad yn gwneud eu gorau glas i roi’r profiadau dysgu gorau i’w myfyrwyr.

Gyda’n gilydd, credaf ein bod yn ddigon cryf i barhau â’n gwaith i hyrwyddo a datblygu Ieithoedd Rhyngwladol mewn ffordd gadarnhaol a hyderus, hyd yn oed dan y fath amgylchiadau hyn.

Rydw i’n ffodus iawn o gael tîm anhygoel o fy nghwmpas yn y sector cynradd a’r uwchradd. Ni fyddai’r un o’n mentrau yn bosib hebddynt. Diolch iddynt am eu hymroddiad, eu hymdrech a’u cyfraniad yn ogystal â’u cymorth parhaus a’u brwdfrydedd diflino.

Rydym wedi ymroi i gefnogi ein myfyrwyr, ein hathrawon a’n hysgolion i ddatblygu eu sgiliau, eu darpariaeth, eu profiad a’u cyfleoedd a pharatoi at y Cwricwlwm i Gymru newydd.

Dylai’r newyddlenni pob hanner tymor, y negeseuon e-bost, Bwletin GwE a Twitter roi’r rhan fwyaf o wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y datblygiadau newydd mewn Ieithoedd Rhyngwladol yn GwE.

Ond cofiwch, mae croeso i chi gysylltu â mi, neu unrhyw aelod o’r Tîm, unrhyw bryd am fwy o fanylion neu i holi cwestiwn. Fe wnawn ni ein gorau glas i helpu. Dyma’r manylion cyswllt isod.

Stephanie Ellis-Williams

Stephanie Ellis-Williams

Arweinydd Dyfodol Byd-eang/Ieithoedd Rhyngwladol GwE

stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru

0300 5008087 / 07970 964117

Newyddlenni:

Adnoddau HWB ITM GwE, Cynradd ac Uwchradd

Tîm Dyfodol Byd-eang GwE:

Stephanie Ellis-Williams

Stephanie Ellis-Williams

Arweinydd Dyfodol Byd-eang/Ieithoedd Rhyngwladol GwE

stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru

0300 5008087 / 07970 964117

Ysgolion Arweiniol Cynradd:

Ysgol ALl Enw’r Cydlynydd IRh  Cyfeiriad ebost
Beddgelert Gwynedd Esyllt Williams EsylltLlewelynWilliams@gwynedd.llyw.cymru; WilliamsE1863@hwbcymru.net;
Tudweiliog Gwynedd Julie Williams williamsj99@hwbcymru.net;
Penysarn Ynys Môn Delyth Roberts ysg2162@anglesey.gov.uk; Robertsd402@hwbcymru.net;
Deganwy Conwy Lisa Eardley EardleyL9@hwbmail.net;
Clawdd Offa Sir Ddinbych Angharad Lloyd BeckA6@hwbcymru.net;
St Brigids Sir Ddinbych Georgina Newnham newnhamg1@hwbcymru.net;
Ysgol Golftyn CP Sir y Fflint Claire Thompson ThompsonC50@hwbmail.net;
Bryn Deva Sir y Fflint Danae Graham d.graham@bryndeva.co.uk;
Ysgol Gynradd Fictoria Wrecsam Carole Seaton seatonc3@hwbcymru.net;  caroleseaton@icloud.com;

Arweinwyr Hwb Ysgolion Uwchradd:

Hwb Enw ac Ysgol yr Arweinydd Hwb Cyfeiriad E-bost
Arweinydd Hwb Gwynedd / Ynys Môn: Emma Green (Ysgol Dyffryn Ogwen – Bethesda) emmag@ydo.cymru
Arweinydd Hwb Conwy / Sir Ddinbych: Viviane Vick (Ysgol Uwchradd Prestatyn – Prestatyn) vvick@prestatynhigh.co.uk
Arweinydd Hwb Sir Fflint / Wrecsam: Angela Gregory (Ysgol Alun, Yr Wyddgrug) Angela.Gregory@alun.flintshire.sch.uk
Arweinydd CBB: Lucy Douglas (Ysgol Uwchadd Y Rhyl) ld@rhylhigh.co.uk