Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol a Dysgu yn y Gymru Ddigidol

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol (FfCD) yw elfen gyntaf y cwricwlwm newydd i Gymru a gynigir. Cymhwysedd digidol yw set o sgiliau, gwybodaeth ac agweddau sy’n hwyluso gallu defnyddio technolegau a systemau yn hyderus, yn greadigol ac yn feirniadol. Mae’n hanfodol ar gyfer dysgwyr os ydynt am fod yn wybodus, yn fedrus ac â’r potensial i lwyddo yn y gymdeithas fodern.

Ni ddylid drysu rhwng cymhwysedd digidol a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) neu Gyfrifiadureg. Mae cymhwysedd digidol yn un o dri chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd, a’r lleill yw llythrennedd a rhifedd. Mae’n canolbwyntio ar sgiliau digidol y gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o bynciau a sefyllfaoedd ac y gellir eu trosglwyddo i fyd gwaith.

Mae arweiniad pellach, lawrlwythiadau ac atebion i gwestiynau cyffredin ar gael ar Dysgu Cymru.

Cefnogaeth GwE ar gyfer y FfCD:

Arweinydd Digidol Strategol GwE: Simon Billington – simonbillington@gwegogledd.cymru

Ymgynghorwyr cefnogi gwelliant gyda chyfrifoldebau am bortffolio digidol:

Mae 4 Arweinydd Digidol yng ngogledd Cymru bellach sydd wedi’u secondio i weithio trwy GwE a chynnig cefnogaeth gyda’r FfCD, HWB a phrosiect Cracio’r Cod:

Mae arweinwyr digidol yn cynnig cyngor proffesiynol, arweiniad, hyfforddiant a chymorth yn y meysydd allweddol a ganlyn:

 • Darparu cymorth a hyfforddiant ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd (FfCD)
 • Adnabod arfer orau mewn Cymhwysedd Digidol a datblygu rhwydweithiau o ysgolion ac ymarferwyr arweiniol
 • Cynllunio ar gyfer y FfCD a defnyddio Technolegau Digidol ar draws y cwricwlwm
 • Hunanarfarnu TGCh
 • Defnyddio Hwb, adnoddau ar-lein Hwb ac Office 365
 • Dinasyddiaeth Ddigidol a Diogelwch Ar-lein
 • Datblygu gweithgareddau codio yn yr ysgol
 • Cefnogaeth cyn ac ar ôl arolygiad – ar y cyd ag Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant GwE

Arolygiad

O dan fframwaith y trefniadau arolygu newydd, bydd Estyn yn parhau i arolygu TGCh ar draws y cwricwlwm, hyd nes bod y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn cael ei roi ar waith. Bydd Estyn yn parhau i adrodd ar safonau disgyblion wrth ddefnyddio TGCh ar draws y cwricwlwm ym mhob arolygiad. Bydd pob adroddiad arolygu yn cynnwys paragraff ar safonau disgyblion o ran cymhwyso TGCh ar draws y cwricwlwm yn 1.0 Safonau, yn ogystal â chofnodi tystiolaeth yn 1.3 Safonau a chynnydd o ran medrau.

Cyhoeddodd Estyn arweiniad atodol yn ddiweddar ar arolygu TGCh mewn ysgolion, a gellir dod o hyd i hwn ar brif wefan Estyn.

Argymhellion

Erbyn mis Medi 2018, bydd disgwyl i ysgolion a lleoliadau fod wedi gwneud cynnydd da o ran defnyddio’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Erbyn mis Medi 2018, bydd:

 • ysgolion wedi sefydlu gweledigaeth glir i’r FfCD yn y dosbarth
 • ysgolion wedi sefydlu cyfrifoldebau staff ar gyfer y FfCD
 • adolygiad parhaus o:
  – galedwedd, rhwydweithiau mewnol a meddalwedd, ac
  – anghenion dysgu proffesiynol staff
 • ysgolion yn adnabod cyfleoedd i ddatblygu cymhwysedd digidol dysgwyr ar draws grwpiau blwyddyn ac adrannau
 • ysgolion wedi cynllunio ar gyfer ac yn creu cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol staff mewn cymhwysedd digidol.

Bydd angen cyfuniad o weithgareddau arweinyddiaeth a datblygu dysgu ac addysgu, a fyddai’n cynnwys:

 • Y Tîm Arwain a staff allweddol yn dehongli disgwyliadau’r FfCD
 • Archwiliad o fedrusrwydd staff er mwyn adnabod y gefnogaeth sydd ei hangen
 • Hunanarfarnu TGCh
 • Penodi arweinydd FfCD yn yr ysgol
 • Archwiliad o’r cynlluniau cwricwlwm presennol er mwyn pennu cyd-destun priodol i elfennau’r FfCD
 • Adnabod meysydd ar gyfer datblygiad cwricwlwm pellach
 • Adnabod gweithgareddau ysgol-i-ysgol posib fyddai’n cefnogi gweithredu’r FfCD
 • Archwiliad o’r adnoddau sydd eu hangen
 • Cynllun ar gyfer gwariant parhaus i gefnogi adnoddau a hyfforddiant penodol
 • Ystyried defnyddio modelau SAMR neu TPACK i’ch helpu i greu eich tasgau cwricwlaidd

  – https://www.commonsensemedia.org/videos/introduction-to-the-samr-model

 • Dechrau plethu’r FfCD ar draws y cwricwlwm
 • Cael cefnogaeth a hyfforddiant gan y consortiwm

Dylai’r gweithgareddau hyn fod yn rhan o gynllunio gwelliant ysgol parhaus.

Am ragor o arweiniad, cysylltwch â:

Simon Billington – simonbillington@gwegogledd.cymru

 

Cefnogaeth ar gyfer Cymhwysedd Digidol gan GwE:

Trydar: @GwEDigidol

Hyfforddiant a digwyddiadau: http://www.eventbrite.co.uk/o/gwe-digidol-11968969383

Gwefan: https://www.gwegogledd.cymru/cy/y-fframwaith-cymhwysedd-digidol-a-dysgu-yn-y-gymru-ddigidol

Rhwydwaith HWB – GwE – Cefnogi Cymhwysedd Digidol: https://hwb.wales.gov.uk/networks/26133427-e492-45b2-a43d-a32244994200