Amdanom ni

GwE yw Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru. Rydym yn gweithio’n gwbl ddwyieithog ochr yn ochr ag Awdurdodau Lleol Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn, ac ar eu rhan nhw, a hynny i ddatblygu ysgolion rhagorol ar hyd a lled y rhanbarth a gwella deilliannau disgyblion. Gwnawn hyn drwy sicrhau arweinyddiaeth effeithiol ar bob lefel, a dysgu ac addysgu o safon ym mhob dosbarth.

Ein gweledigaeth yw datblygu cyfundrefn addysg o fri ble bydd pob disgybl yn y rhanbarth yn cael addysg o safon sy’n gyson uchel ym mhob dosbarth, a ble bydd pob ysgol, lle bynnag y bo, yn cael ei harwain gan arweinwyr rhagorol.

Drwy herio’n bwrpasol ac yn gefnogol, nod sylfaenol GwE yw datblygu system hunan-wella sy’n dangos ffydd yn ein hysgolion a’u harweinwyr ar bob lefel i’n tywys ar hyd y daith honno. Ar ei orau, gall y cydweithio agos rhwng ysgolion fod yn hynod heriol, sy’n ein harwain i sylweddoli efallai nad ydy’r hyn yr oeddem ni yn ei ystyried yn arfer ragorol, yn rhagorol wedi’r cyfan. Gwaith ysgolion yw gwella eu hunain er lles y dysgwyr yn eu gofal; a thasg GwE yw sicrhau bod hynny’n digwydd.