Gwybodaeth Grantiau Llywodraeth Cymru

Grant Gwella Addysg

Grant Gwella Addysg 2022-2023

Yn ôl y canllawiau, mae’n rhaid i’r Grant Gwella Addysg fod wedi’i ddirprwyo o leiaf 80% i ysgolion.

Yn dilyn penderfyniad y chwe awdurdod lleol, mae’r ffigyrau ar gyfer rhanbarth GwE bellach yn derfynol ac mae’n bleser gennyf ddweud wrthych y bydd ysgolion yn cael o leiaf 89.50% o’r GGA.

Byddwch eisoes wedi cael cadarnhad o’r swm a gaiff eich ysgol gan dîm cyllid eich awdurdod lleol (trosglwyddir hwn yn uniongyrchol i gyllideb eich ysgol).

Ar ben hyn, mae 5.50% o’r gyllideb wedi’i hymrwymo i ddarpariaeth uniongyrchol mewn ysgolion targed (e.e. cydlynwyr iaith) ac yn cael ei rheoli gan yr awdurdodau lleol. Mae 1.00% arall wedi’i dyrannu i awdurdodau lleol er mwyn darparu gweithgareddau targed yn lleol a dyrennir 3.28% arall i gefnogi Sefydlu Statudol ANG, ynghyd â chyllid ar gyfer blaenoriaethau rhanbarthol i dargedu cynhaliaeth mewn Llythrennedd a Rhifedd a chydlynu’r Cyfnod Sylfaen yn rhanbarthol – darperir y cyfan gan GwE. Mae hynny’n gadael 0.72% yn weddill i GwE a’r Awdurdodau weinyddu’r Grant.

Mae Canllawiau Llywodraeth Cymru i’r consortia rhanbarthol a’r Awdurdodau Lleol yn nodi’n glir nad oes angen cynlluniau gwariant grant ar lefel ysgol unigol ac y bydd “Cynghorwyr Herio” (Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant) “yn rhoi cymorth i ysgolion i sicrhau bod eu cynlluniau datblygu yn adlewyrchu’n briodol eu taith at wella a’u blaenoriaethau lleol.”

Er mwyn cefnogi ysgolion i gydymffurfio â’r disgwyliad hwn, rydym wedi llunio’r tabl atodol sydd yn rhestru holl “ddibenion y grant” ac, felly, categorïau’r gwariant sy’n gymwys.

Er mwyn cefnogi ysgolion i gydymffurfio â’r gofyniad hwn, crëwyd adran i’w chwblhau yn y Dangosfwrdd Cynllunio Grantiau.

Ar gyfer pob arian grant, ar wahân i’r Cyfnod Sylfaen, mae gennych yr hyblygrwydd i’w ddyrannu yn unol â’r angen rydych chi wedi’i adnabod drwy eich hunan arfarniad, ac er mwyn symud ymlaen ag unrhyw weithgareddau a nodir yn eich Cynllun Datblygu Ysgol.

Gofynnir i ysgolion lwytho eu cynllun datblygu ysgol ar G6 a chwblhau’r adran berthnasol ar y Dangosfwrdd Cynllunio Grantiau.

Mae dogfen Cwestiynau Cyffredin wedi’i llunio sydd ar gael ar y Dangosfwrdd Cynllunio Grantiau a G6.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y GGA, cysylltwch â’r canlynol yn y lle cyntaf:

 • Am unrhyw ymholiadau am ddyrannu cyllid a sut y dylech gael gafael arno, cysylltwch â’r tîm cyllid yn eich awdurdod lleol;

 

 • Am unrhyw ymholiadau am weithgareddau gwario cymwys, monitro a gwerthuso pa mor effeithiol yw gweithgareddau a ariennir gan y GGA, o ran gwella deilliannau dysgwyr, cysylltwch ag Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant eich ysgol.
 

Lawrlwythiadau:

Grant Datblygu Disgyblion

GDD 2022-2023

Pwrpas yr arian GDD yw cefnogi Cynllun Gweithredu Safonau ac Uchelgeisiau Uchel Llywodraeth Cymru gyda’r bwriad o fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol. Mae’r GDD yn hanfodol er mwyn sicrhau bod dysgwyr, sydd o gartrefi incwm isel, yn llwyddo yn y dyfodol. Bydd y cyllid sydd ar gael drwy’r GDD, a’r ffordd y’i defnyddir gan ysgolion, yn allweddol er mwyn mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad.

Bydd y Cynllun yn canolbwyntio ar yr wyth elfen ganlynol, a fydd yn allweddol i lwyddiant:

 • Dysgu ac Addysgu o safon uchel – gyda phwyslais arbennig ar yr addysgeg a ddefnyddir gan athrawon, rôl staff cymorth a’r dysgu proffesiynol a ddarperir i ymarferwyr.
 • Ysgolion Cymunedol – gyda phwyslais arbennig ar rôl y Swyddogion Ymgysylltu â Theuluoedd, rôl yr ysgol o fewn y gymuned ehangach a’r gwaith gydag asiantaethau plant a theuluoedd eraill.
 • Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar, datblygu ein gweledigaeth hirdymor i sicrhau tegwch ac ansawdd i’n dysgwyr ieuengaf ble bynnag y cânt eu haddysg neu ofal sydd yn cefnogi eu dysgu a’u datblygiad – yn unol â’r defnydd o’r GDDBC a nodir yn Atodiad D.
 • Iechyd a Lles Plant a Phobl Ifanc – yn unol â’r Fframwaith ar Sefydlu Dull Ysgol Gyfan ar gyfer Llesiant Emosiynol a Meddyliol.
 • Datblygu uchelgeisiau uchel drwy berthnasoedd cryf – yn unol â rôl y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Fframwaith Ymgysylltu â Datblygu Ieuenctid, y Gwarant i Bobl Ifanc a Rhwydwaith Seren.
 • Y Cwricwlwm i Gymru a Chymwysterau – canolbwyntio ar bwysigrwydd datblygiad iaith, metawybyddiaeth a hunan reoleiddio fel ffordd i alluogi llwyddiant yn y cwricwlwm newydd a chynnig ystod eang o lwybrau cymhwyster i ddysgwyr.
 • Arweinyddiaeth – canolbwyntio ar ei phwysigrwydd o ran goresgyn effaith tlodi ar gyrhaeddiad ac arweinyddiaeth mewn ysgolion cymunedol.
 • Dilyniant ôl-16 – drwy feithrin partneriaethau cryf â sefydliadau addysg bellach, darparwyr dysgu yn y gwaith a darparwyr ôl-16 eraill.

 

Dylid defnyddio’r GDD i ganolbwyntio ar yr holl elfennau hyn, yn enwedig y ddwy gyntaf, sydd o’r pwys mwyaf yn ôl y dystiolaeth, yn enwedig felly wrth i ysgolion fynd i’r afael â’r cwricwlwm newydd.

Er mwyn llywio’r defnydd o’r GDD i gefnogi’r elfennau hyn, bydd Llywodraeth Cymru yn llunio canllawiau sydd yn benodol i gyd-destun Cymru ar gyfer ysgolion, a hynny ar y dulliau mwyaf cadarn y dylent ystyried eu defnyddio, ar sail tystiolaeth.

Bydd cyfleoedd dysgu proffesiynol i gyd-fynd er mwyn cefnogi’r gwaith o weithredu’r dulliau hyn a helpu ysgolion i amlygu’r effaith a gânt.

Dylai ysgolion fanteisio ar gyfleoedd dysgu proffesiynol rhanbarthol a chenedlaethol.

Dylid defnyddio hunanarfarniad ysgolion i adnabod blaenoriaethau priodol ar gyfer defnyddio’r GDD ac amlygu ei effaith.

Grant Dysgu Proffesiynol
 

Cyllid Dysgu Proffesiynol 2022-2023

Canllawiau i ysgolion ar sut i ddefnyddio’r cyllid

CEFNDIR
Lansiwyd y Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol yn swyddogol yn 2018. Lluniwyd y dull hwn ar gyfer dysgu proffesiynol yng Nghymru ac roedd yn gam allweddol yn y broses ddiwygio. Mae’n cyd-fynd â’r safonau proffesiynol, y dull Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu, a’r model dysgu proffesiynol, i greu gweledigaeth sy’n addas ar gyfer y system addysg sy’n datblygu yng Nghymru i bob ymarferydd addysgol, nid dim ond i athrawon. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod pob ymarferydd yn cael y cymorth sydd ei angen arno i gyflwyno’r cwricwlwm gweddnewidiol newydd.

Er mwyn cefnogi’r newid hwn i’r ffordd y mae ein hymarferwyr a’n harweinwyr yn meddwl am eu dysgu proffesiynol yn y cyfnod cyn cyflwyno’r cwricwlwm newydd, mae rhagor o gyllid dysgu proffesiynol ar gael i ysgolion.

Mae rhan allweddol o’r Dull Cenedlaethol yn canolbwyntio ar addysgeg, sy’n gyfrwng i sicrhau bod pob ymarferydd yn cael cymorth i ddatblygu ei wybodaeth a’i sgiliau ymhellach er mwyn gwireddu’r cwricwlwm newydd yn effeithiol. Mae datblygu addysgu a dysgu o ansawdd uchel yn un o alluogwyr allweddol y Cwricwlwm i Gymru.

Hawl ar gyfer Dysgu Proffesiynol – NEWYDD

Mae’r Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol wrthi’n cael ei datblygu ar y cyd. Bydd yn mynd â’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol i’r cam nesaf. Bydd yr Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol yn nodi hawliau a disgwyliadau’r system ar gyfer pob cynorthwyydd addysgu, athro ac arweinydd.

Bydd yn cefnogi’r gwaith o ddarparu addysgu a dysgu o ansawdd uchel, drwy alluogi’r proffesiwn addysg i wneud y canlynol:

 • cefnogi blaenoriaethau ein system, yn enwedig y blaenoriaethau i gyflwyno’r cwricwlwm a gwneud diwygiadau ehangach a gwella cydraddoldeb drwy addysg;
 • manteisio ar fynediad cyfartal i gyfleoedd dysgu proffesiynol, ni waeth beth fo’u hiaith, eu lleoliad, eu rôl yn yr ysgol, eu pwnc mewn ysgol uwchradd, a pha un a ydynt yn weithwyr llawnamser, yn weithwyr rhan-amser neu’n weithwyr cyflenwi;
 • manteisio ar ddarpariaeth a chymorth o’r ansawdd uchaf;
 • cael gafael yn hawdd ar y ddarpariaeth a’r cymorth sydd ar gael iddynt yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol;
 • ymgymryd â gwaith ymholi a chael cymorth drwy hyfforddi a mentora.

 

Yn ystod tymor yr haf, bydd rhanbarthau a phartneriaethau yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gefnogi gwaith ar y cyd ag ysgolion ledled Cymru. Bydd yr hawl yn cael ei lansio ym mis Medi 2022.

 

Diben y cyllid dysgu proffesiynol:

 • Mae dyraniad cyllid dysgu proffesiynol ychwanegol wedi bod ar gael ers 2018-19 i alluogi ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Bydd £12 miliwn ychwanegol ar gael yn ystod 2022-23 i gefnogi ymhellach y gwaith o weithredu’r cwricwlwm.
 • Bydd cyllid dysgu proffesiynol ychwanegol yn cael ei ddyrannu drwy grant gwella ysgolion y consortia rhanbarthol, i’w ddyrannu’n uniongyrchol i ysgolion i ariannu dysgu proffesiynol yn unol â’u cynllun datblygu ysgol.
 • Mae’n hanfodol caniatáu amser a lle i ymarferwyr ac arweinwyr gydweithio ar draws ysgolion a rhwydweithiau i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd a pharhau i gael gafael ar y cymorth angenrheidiol yn dilyn lansio’r cwricwlwm. Gyda hyn mewn golwg, mae’r amodau ariannu yn ddigon hyblyg i alluogi ysgolion i gydweithio mewn ffyrdd i ddiwallu anghenion penodol eu lleoliadau eu hunain ac yn adeiladu ar y raglen dysgu proffesiynol Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru.
 • Prif ddiben y cyllid yw creu amser mewn ysgolion i bob ymarferydd wneud newidiadau mewn ymarfer a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gefnogi’r gwaith o gyflwyno’r cwricwlwm newydd i Gymru ac i alluogi ysgolion i barhau i addasu a chael gafael ar y cymorth angenrheidiol yn cynnwys y raglen dysgu proffesiynol Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru yn dilyn lansio’r cwricwlwm ym mis Medi 2022.
 • Prif ddisgwyliadau’r cyllid yw galluogi ymarferwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u harferion i ddarparu addysgu a dysgu o ansawdd uchel yn unol ag egwyddorion y Dull Cenedlaethol, y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth a’r rhai sy’n cynorthwyo addysgu yn unol â gweledigaeth yr Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol a fydd yn cael ei lansio ym mis Medi 2022.

Trosolwg o’r dysgu proffesiynol sydd ar gael ar hyn o bryd

 

Digwyddiadau mewnwelediad polisi
Mae diweddariadau dysgu proffesiynol tymhorol byr ar gael drwy ddigwyddiadau Mewnwelediad Polisi rhithiol Llywodraeth Cymru. Gweler y dolenni i recordiadau o ddigwyddiadau diweddar isod:

Diweddariad Dysgu Proffesiynol yr hydref
Diweddariad Dysgu Proffesiynol y gwanwyn

Mae’r Mewnwelediadau Polisi hefyd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau dysgu proffesiynol ehangach a chyfleoedd datblygu newydd a rhai sydd ar y gweill i gefnogi’r cwricwlwm newydd.

Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol
Mae’r Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol wrthi’n cael ei datblygu ar y cyd. Bydd yn mynd â’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol i’w cam nesaf ac yn nodi hawliau a disgwyliadau’r system ar gyfer pob cynorthwyydd addysgu, athro ac arweinydd. Gall ysgolion gymryd rhan mewn gwaith cyd-awduro yn ystod tymor yr haf 2022 i lunio’r Hawl newydd a dechrau ymgorffori’r dull hwn yn eu lleoliad eu hunain yn dilyn lansiad cychwynnol ym mis Medi 2022.

Cyflwyno’r cwricwlwm a diwygio ehangach
Mae’r diweddariad ar Raglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn atgyfnerthu’r ymrwymiad parhaus i ‘gefnogi ysgolion ac athrawon i gyflwyno ein Cwricwlwm i Gymru sy’n arwain y byd.’ Bydd rhaglen dysgu proffesiynol Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru a ddarperir gan gonsortia rhanbarthol a phartneriaethau awdurdodau lleol yn parhau i arfogi pob ysgol i wireddu’r cwricwlwm. Mae’r rhaglen hon yn cyd-fynd â’r dull Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu, y Daith Dysgu Proffesiynol a’r Daith Ddysgu Proffesiynol Ddigidol. Bydd gan ysgolion hefyd fynediad at ddysgu proffesiynol newydd sy’n gysylltiedig â meysydd allweddol o’r cwricwlwm newydd e.e. ieithoedd rhyngwladol, amrywiaeth a gwrth-hiliaeth; crefydd, gwerthoedd a moeseg (manylion i ddilyn ar Hwb).

Gwella tegwch drwy addysg
Yn anad dim, nod cyffredinol cenhadaeth ein cenedl yw mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol a gosod safonau uchel i bawb. Rydym am i bob person ifanc fod â dyheadau uchelgeisiol ar gyfer eu haddysg a’u gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae arnom angen ffocws o’r newydd ar greu diwylliant o ddyhead a hunanhyder. Mae canolbwyntio ar ddod ag ymwybyddiaeth wirioneddol o fyd gwaith a’r ystod o ddewisiadau gyrfa sydd ar gael i fywydau plant a phobl ifanc yn hanfodol.

Ymholiad proffesiynol
Gan adeiladu ar ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i ‘archwilio sut i gryfhau cymunedau dysgu proffesiynol’, mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i roi cyfle i bob ysgol a phob ymarferydd ddefnyddio ymchwil addysgol o ansawdd uchel a chymryd rhan mewn dysgu, ymholiad ac ymchwil broffesiynol dan arweiniad ysgolion. Mae’r enghreifftiau yn cynnwys ymgysylltu â’r Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol, y Rhwydwaith Addysgeg Cenedlaethol ac ymgysylltu â’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth ac ar gyfer cynorthwyo addysgu.

Llesiant
Mae Rhaglen Lywodraethu 2021-26 yn nodi amcanion llesiant Llywodraeth Cymru. Mae un o’r amcanion yn cynnwys ymrwymiad i ‘barhau â’n rhaglen hirdymor o ddiwygio addysg, a sicrhau bod anghydraddoldebau addysgol yn lleihau a bod safonau’n codi.’ Rhaid i lesiant staff fod wrth wraidd popeth a wnawn. Dim ond os bydd y gweithlu’n teimlo ei fod yn cael ei gefnogi y byddwn yn llwyddo i gefnogi llesiant disgyblion ac yn darparu addysgu o ansawdd uchel.

Hyfforddi a mentora
Er mwyn cefnogi llesiant ymarferwyr ymhellach, mae gwaith ar y gweill i ddatblygu cymorth hyfforddi i ategu Rhaglen Ddatblygu Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru i rymuso ysgolion i ddatblygu eu taith o ran y cwricwlwm. Mae darpariaeth hyfforddi a mentora newydd wedi canolbwyntio i ddechrau ar arweinwyr ysgolion, gyda cham nesaf y rhaglen yn targedu arweinwyr a thiwtoriaid sefydlu.

Gyrfa gynnar
Mae gwella cymorth i athrawon gyrfa gynnar wrth iddynt bontio o addysg gychwynnol i’r ysgol yn flaenoriaeth allweddol. Mae gwaith ar y gweill i ddatblygu rhaglen genedlaethol o ddysgu proffesiynol i athrawon yn ystod eu tair blynedd gyntaf o addysgu ar ôl cwblhau’r cyfnod sefydlu.

Y Gymraeg
Mae ‘Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr Cymraeg’ yn nodi uchelgais Llywodraeth Cymru i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae’n cynnwys targedau i gynyddu nifer yr athrawon sy’n gymwys i addysgu’r Gymraeg fel pwnc ac i addysgu pynciau eraill drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd yn nodi’r weledigaeth ar gyfer datblygu sgiliau Cymraeg pob dysgwr rhwng 3 ac 16 oed fel rhan o’r Cwricwlwm i Gymru er mwyn gwneud yn siŵr y byddant yn gallu defnyddio’r iaith o ddydd i ddydd. Gall ysgolion ddatblygu addysgu a defnydd o’r Gymraeg drwy gyfleoedd dysgu proffesiynol i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei hystyried wrth wraidd y rhain.

Dysgu Proffesiynol i Staff Cymorth
Mae Cynorthwywyr Addysgu yn rhan werthfawr ac annatod o weithlu’r ysgol, ac mae ganddynt rôl bwysig i’w chwarae mewn proffesiwn addysg o ansawdd uchel. Fel rhan o strategaeth Cenhadaeth ein Cenedl, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ailadrodd ei hymrwymiad i barhau i alluogi Cynorthwywyr Addysgu i wella eu sgiliau, yn ogystal â’u helpu i ymrwymo i ddysgu proffesiynol drwy hwyluso llwybrau dysgu cliriach, gan gynnwys llwybrau ar gyfer ennill statws cynorthwyydd addysgu lefel uwch.

Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mae sicrhau bod gan bob aelod o staff ymwybyddiaeth o’r dysgwyr ag anghenion ychwanegol yn parhau i fod yn agwedd bwysig ar gyfer pob ymarferydd. Dylai cyllid ar gyfer dysgu proffesiynol sicrhau nid yn unig bod y rhai sydd â chyfrifoldeb arbenigol yn cael eu datblygu’n briodol, ond hefyd bod pob aelod o staff yn gallu deall anghenion eu dysgwyr yn llawn.

Cynorthwywyr addysgu
Mae cynorthwywyr addysgu yn rhan fawr o weithlu’r ysgol ac mae’n bwysig eu bod hwythau hefyd yn cael eu hystyried yn llawn o ran datblygu eu sgiliau a pharatoi ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm newydd. Dim ond un rhan o hyn yw datblygu’r Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu ac mae’n parhau i fod yn bwysig bod pob cynorthwyydd addysgu yn gallu datblygu ei sgiliau a’i wybodaeth ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm newydd.

Arweinyddiaeth
Mae arweinyddiaeth yn parhau i fod yn agwedd allweddol ar gyflwyno’r cwricwlwm newydd yn llwyddiannus ac mae’n allweddol i wella safonau ar gyfer pob dysgwr. Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn rhan hanfodol o sicrhau bod arweinyddiaeth ar bob lefel yn parhau i wella ac addasu ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm newydd.

Llywodraethu
Bydd strwythur llywodraethu y rhaglen ddiwygio yn cael ei ddefnyddio fel fframwaith i fonitro cynnydd o ran gallu ein hymarferwyr i fanteisio ar ddysgu proffesiynol, ac i sicrhau bod ysgolion yn barod i wireddu’r cwricwlwm newydd ar yr adeg gywir. Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn:

 • gwneud cais am adroddiadau tymhorol gan ranbarthau/partneriaethau ar y nifer sy’n manteisio ar eu rhaglen genedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol;
 • sicrhau bod cynlluniau gwariant dysgu proffesiynol yn cael eu cymeradwyo gan Gynghorwyr Gwella Ysgolion;
 • gweithio gyda rhanbarthau/partneriaethau i archwilio sampl ar hap o gynlluniau gwariant ariannu dysgu proffesiynol i ddangos bod y cyllid yn cael ei ddefnyddio’n briodol;
 • gweithio gyda rhanbarthau/partneriaethau i ddiweddaru astudiaethau achos ariannu dysgu proffesiynol ar Hwb i ddangos sut mae ysgolion yn elwa ar y buddsoddiad ychwanegol hwn.

Enghreifftiau o sut y gellir defnyddio’r cyllid dysgu proffesiynol:
Mae casgliad o astudiaethau achos sy’n canolbwyntio ar yr ysgol ar Hwb yn dangos amrywiaeth o ddulliau arloesol o wneud y mwyaf o’r cyllid dysgu proffesiynol ychwanegol. Bydd astudiaethau achos newydd yn cael eu hychwanegu maes o law. Mae enillion sylweddol ar y buddsoddiad hwn yn cynnwys datblygu ymchwil, cefnogi dulliau arloesol o ran addysgeg a hyfforddi, meithrin datblygiad arweinwyr y dyfodol, drwy ddulliau ysgol a chlwstwr.

Mae enghreifftiau o sut y gellir defnyddio’r cyllid yn cynnwys:

 • rhyddhau staff a sicrhau staff cyflenwi er mwyn iddynt allu bod yn rhan o waith dysgu proffesiynol a chynllunio cydweithredol – ar lefel yr ysgol ac ar draws clystyrau a rhwydweithiau.
 • cymell a gwobrwyo staff i ymchwilio i oblygiadau’r cwricwlwm newydd ar gyfer eu harferion addysgu ac asesu eu hunain – ar lefel unigol, drwy ariannu i ryddhau ar gyfer ymholiad beirniadol neu ddysgu proffesiynol.
 • Creu rolau a swyddi pwrpasol ar gyfer ein cenhadaeth, ac yn enwedig i gefnogi cyd-weithwyr, adrannau ac ysgolion cyfan drwy weithgareddau ymholi beirniadol, rheoli newid ac ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu.
 • datblygu rôl hyfforddwr dysgu proffesiynol mewn ysgol neu ar lefel clwstwr.


Ni ddylid defnyddio’r cyllid
i ariannu gweithgareddau/pryniannau nad ydynt yn gysylltiedig â dysgu proffesiynol ar gyfer y cwricwlwm newydd. Noder y bydd sampl ar hap o ysgolion yn cael ei dewis i ddarparu tystiolaeth o wariant priodol y dyraniad cyllid dysgu proffesiynol.

Disgwyliadau o ran gwariant y cyllid
Yn unol â’r Dull Cenedlaethol o ar gyfer Dysgu Proffesiynol a’r Hawl newydd ar gyfer Dysgu Proffesiynol, mae gan bob ymarferydd mewn ysgolion, nid dim ond athrawon, yr hawl i ddysgu proffesiynol.

Felly, er bod y fformiwla yn seiliedig ar athrawon cyfwerth ag amser llawn, bydd pob ymarferydd yn cael y cyfle i ymgysylltu â dysgu proffesiynol gan ddefnyddio’r cyllid i ddarparu addysgu a dysgu o ansawdd uchel.

Nid yw’r cyllid dysgu proffesiynol wedi’i neilltuo ar gyfer athrawon ac arweinwyr yn unig a dylid ei ddefnyddio hefyd i hwyluso mynediad at ddysgu proffesiynol ar gyfer cynorthwywyr addysgu, cynorthwywyr addysgu lefel uwch, ac athrawon cyflenwi er enghraifft.

Egwyddorion y cyllid dysgu proffesiynol

Dyma’r egwyddorion sy’n sail i ddosbarthu a defnyddio’r cyllid hwn:

 1. Bod cyfanswm y dyraniad cyllid yn cael ei drosglwyddo’n uniongyrchol i gyllidebau ysgolion gan gonsortia rhanbarthol/partneriaethau awdurdodau lleol.
 2. Bod y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gofynion dysgu proffesiynol ar lefel ysgol (yn unol â chynllun datblygu ysgol ac egwyddorion ysgolion fel model sefydliadau sy’n dysgu).
 3. Nid yw’r cyllid i’w gadw i gefnogi athrawon ac arweinwyr yn unig; mae i’w ddefnyddio i gefnogi pob ymarferydd sy’n helpu’r broses addysgu a dysgu yn y dosbarth, gan gynnwys cynorthwywyr addysgu/cynorthwywyr cymorth dysgu/athrawon cyflenwi.
 4. Dylid defnyddio’r cyllid i gefnogi’r rheini sydd am fod yn gysylltiedig â’r cynnig dysgu proffesiynol rhanbarthol, neu gynnig tebyg gan sefydliad addysg uwch neu randdeiliad haen ganol arall, neu i gefnogi cydweithrediad ar draws ysgolion.
 5. Dylai ysgolion ymgynghori â’u Cynghorydd Gwella Ysgolion i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â ffynonellau ariannu amgen i gefnogi datblygiad arweinyddiaeth, hyfforddi a mentora ac ati er mwyn manteisio i’r eithaf ar y buddsoddiad ychwanegol hwn.
 6. Dylid defnyddio’r cyllid i gefnogi meysydd fel:
  • Rhyddhau athrawon a chynorthwywyr addysgu i gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu proffesiynol
  • cyflog unigolion, gan greu rolau a swyddi, i gefnogi’r gwaith o gydlynu gweithgareddau dysgu proffesiynol mewn ysgol neu ar draws grŵp o ysgolion. Byddai’r rolau hyn yn cefnogi cyd-weithwyr, adrannau neu ddulliau ysgol gyfan o gynnal gweithgareddau ymholiadau beirniadol, rheoli newid ac Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu
  • Costau rhyddhau ymarferwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil ac ymholiadau beirniadol, gan ariannu amser rhydd i ymchwilio i oblygiadau’r cwricwlwm newydd i’w harferion addysgu ac asesu eu hunain
  • Costau rhyddhau ymarferwyr i gydweithio o fewn ysgol ac ar draws clystyrau a rhwydweithiau o ysgolion – gan ymgysylltu â chyfleoedd dysgu proffesiynol cydweithredol a chynllunio cydweithredol
  • cefnogi’r gwaith o ddatblygu rolau fel Hyfforddwr Dysgu Proffesiynol mewn ysgol (neu ar lefel clwstwr).
 7. Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid yn y ffordd fwyaf effeithlon drwy gronni eu hadnoddau mewn ffordd briodol ar draws clystyrau/rhwydweithiau strwythuredig er mwyn sicrhau’r effaith fwyaf bosibl.

 

Gofynion archwilio/Adrodd
Bydd yn ofynnol i bob ysgol gadw cofnod manwl o wariant y cyllid dysgu proffesiynol (naill ai yn yr ysgol neu ar lefel clwstwr). Noder y bydd sampl o adroddiadau gwariant yn destun archwiliad gan Lywodraeth Cymru a/neu bartneriaethau consortia rhanbarthol/awdurdodau lleol. Bydd hefyd yn ofynnol i sampl o ysgolion baratoi astudiaeth achos fwy manwl i’w chyhoeddi ar Hwb i ddangos manteision y cyllid dysgu proffesiynol a rhannu arferion arloesol gydag ysgolion eraill.

Bydd y Cynghorwyr Gwella Ysgolion rhanbarthol, yn eu gwaith ochr yn ochr ag ysgolion, yn ystyried cynigion ysgolion i ddefnyddio’r gwariant i sicrhau bod y gwariant a gynlluniwyd yn cyd-fynd â’r egwyddorion/disgwyliadau ariannu a bod y dull yn cyd-fynd yn briodol â’r cynllun gwella ysgolion a’r dull ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu.