Bwrdd Rheoli

GRŴP:

Bwrdd Rheoli GwE

RÔL:

Cyd adeiladu’r Cynllun Busnes blynyddol gna gynnwys yr atodlenni unigol i adnabod gofynion penodol ar lefel awdurdod lleol unigol;

Monitro yn rheolaidd y cynnydd yn erbyn amcanion ac allbynnau a adnabuwyd yn y Cynllun Busnes;

Gosod trefniadau mewn lle i sicrhau bod sustemau a Rheolaeth ariannol GwE yn gadarn;

Darparu cyngor proffesiynol i’r Cyd-bwyllgor ynglŷn â phenodi’r Rheolwr Gyfarwyddwr;

Adrodd yn rheolaidd i’r Cyd-bwyllgor.

 

AELODAETH

6 x Prif Swyddog Addysg Statudol (un o bob Awdurdod Lleol Gogledd Cymru) Marc Berw Hughes
Cyngor Sir Ynys Môn

Dr Lowri Brown
Cyngor Bwrdeistref Conwy

Geraint Davies
Cyngor Sir Ddinbych

Claire Homard (Cadeirydd)
Cyngor Sir y Fflint

Karen Evans
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gwern ap Rhisiart
Cyngor Gwynedd

Rheolwr Gyfarwyddwr GwE ac aelodau o’r Uwch Dim Arwain (fel bo’r angen) Arwyn Thomas