Grŵp Defnyddwyr Cynradd

Mae’r grŵp Defnyddwyr Cynradd yn cyfarfod bob hanner tymor. Mae’n cynnwys dau Bennaeth cynradd o bob Awdurdod Lleol. Mae’r ddau Bennaeth yn cynrychioli cyd-benaethiaid o’u Hawdurdod Lleol. Mae dau brif ddiben i’r grŵp:

  • Ymgynghorwyr GwE yn trafod syniadau a chynigion gyda Phenaethiaid ac yn cael adborth gan y proffesiwn
  • Penaethiaid yn dod â syniadau, materion a phwyntiau trafod gerbron

Dosberthir cofnodion y cyfarfodydd i holl Benaethiaid y rhanbarth. Mae aelodau’r Grŵp Defnyddwyr yn adrodd yn ôl i’w cyd-weithwyr yn y fforymau strategol lleol.

 

Cynrychiolwyr:

 

YNYS MÔN GWYNEDD CONWY SIR DDINBYCH SIR Y FFLINT WRECSAM
Dewi Hood
Ysgol Llandegfan
Alison Halliday
Ysgol y Gelli
Haf Williams
Ysgol Deganwy
Rhian Jones
Ysgol y Faenol
Diane Chisholm
Southdown CP
Tim Newbould
Ysgol Penycae
Rhys Roberts
Ysgol Corn Hir
Llion Williams
Ysgol y Garnedd
Meinir Jones
Ysgol Bro Gwydir
Vicki Cotgreave
Ysgol y Castell
Melissa Kendrick
Broughton CP
Olwen Corben
Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog