Bwrdd Ymgynghorol

GRŴP:

Bwrdd Ymgynghorol GwE

RÔL:

Herio mewn ffordd adeiladol ac yn cyfrannu at ddatblygu’r strategaeth er grymuso’r sefydliad i gyrraedd eu hamcanion;
Ystyried a gwneud argymhellion i’r Cyd-bwyllgor ynglŷn â’r cynllun busnes blynyddol;
Monitro ac adolygu perfformiad rheolwyr yn cyrraedd a chyflawni’r nodau ac amcanion a monitro adrodd ar berfformiad;
Adrodd yn rheolaidd i’r Cyd-bwyllgor.

AELODAETH

Arbenigwyr wedi eu penodi gan y Cyd-bwyllgor: Gareth Williams (Cadeirydd)(Annibynnol)
Professor Carl Hughes (Prifysgol Bangor)
1 x Aelod Portffolio (Arweiniol ar gyfer y Rhanbarth) Ian Roberts, Cyngor Bwrdeistref Wrecsam
Rheolwr Gyfarwyddwr GwE ac aelodau or Uwch Dim Arwain (fel bo’r angen) Arwyn Thomas