Grant Datblygu Disgyblion 2019-2020

Dylid defnyddio’r GDD i gefnogi anghenion yr holl blant sydd yn neu wedi bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn y ddwy flynedd flaenorol neu blant sy’n derbyn  gofal. Bwriedir i’r grant datblygu disgyblion roi cymorth i ddysgwyr sydd o dan anfantais i oresgyn rhwystrau ychwanegol sy’n atal y rheini o gefndiroedd difreintiedig i gyflawni eu potensial llawn.

DOGFENNAU I LAWRLWYTHO:

Templed GDD 2019-2020

Cyfarwyddyd GDD 2019-2020

Fframwaith GDD 2019-2020