Select Page

Llwybr Dysgu Cymorthyddion Dysgu

Tymor y Gwanwyn 2018

Darperir tair rhaglen newydd ar draws Cymru ar gyfer Cymorthyddion Dysgu:

 • Sefydlu ar gyfer cymorthyddion dysgu newydd
 • Hyfforddiant ar gyfer cymorthyddion dysgu profiadol
 • Cyfathrebu, Gwaith Tîm ac Arwain Eraill

Bydd y dair rhaglen yn cynnig cyfleoedd amhrisiadwy i rwydweithio a chydweithio gydag ymarferwyr proffesiynol ar draws y rhanbarth.

Rhaglen sefydlu i gymorthyddion dysgu newydd

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig rhaglen sefydlu eleni i gymorthyddion dysgu newydd.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Fe’i llunnir yn arbennig i gymorthyddion dysgu newydd, a bydd yn gymorth iddynt ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau a mynd i’r afael â gwerthoedd ac agweddau craidd y safonau proffesiynol. Cynhelir dau ddiwrnod llawn a thelir costau llanw i ysgolion.

Edrychir ar:

 • Rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol cymaint â phosibl
 • Deall sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar fy rôl
 • Defnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgais er mwyn gwella fy arferion o ddydd i ddydd
 • Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 • Newid cyd-destun: Safonau Proffesiynol Drafft ar gyfer Cefnogi’r Addysgu, Llwybr Hyfforddiant Cenedlaethol, Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

DYDDIADAU SEFYDLU LLEOLIAD DOLEN I EVENTBRITE
16 Ionawr 2018
14 Mawrth 2018
Carfan A Diwrnod 1
Carfan A Diwrnod 2
Oriel House, Llanelwy Cofrestrwch yma!
17 Ionawr 2018
7 Mawrth 2018
Carfan B Diwrnod 1
Carfan B Diwrnod 2
Gorllewin Gogledd Cymru Cofrestrwch yma!
31 Ionawr 2018
9 Mawrth 2018
Carfan C Diwrnod 1
Carfan C Diwrnod 2
Dwyrain Gogledd Cymru Cofrestrwch yma!

 

Rhaglen ar gyfer cymorthyddion dysgu profiadol

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gymorthyddion dysgu sydd wedi bod mewn swydd ers o leiaf dwy flynedd, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Bydd y rhaglen yn rhoi gwybodaeth am y safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu harferion ac ystod o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol.

Edrychir ar:

 • Rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol cymaint â phosibl
 • Y polisïau a’r arferion sy’n sail i arferion
 • Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 • Newid cyd-destun
 • Gwrando, cwestiynu ac adborth da i ddysgwyr
 • Cefnogi a herio pob dysgwr yn briodol, ac addasu i anghenion pawb

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

DYDDIADAU HYFFORDDIANT LLEOLIAD DOLEN I EVENTBRITE
25 Ionawr 2018
21 Mawrth 2018
Carfan A Diwrnod 1
Carfan A Diwrnod 2
Canol Gogledd Cymru Cofrestrwch yma!
6 Chwefror 2018
16 Mawrth 2018
Carfan B Diwrnod 1
Carfan B Diwrnod 2
Dwyrain Gogledd Cymru Cofrestrwch yma!

 

“Cyfathrebu, Gwaith Tîm ac Arwain Eraill”

Rhaglen newydd undydd ar gyfer cymorthyddion dysgu a CALU sy’n cefnogi ac yn arwain ar brosiectau ysgol a/neu sy’n rheoli eraill yn yr ysgol.

DYDDIADAU HYFFORDDIANT LLEOLIAD DARPARWR DOLEN I GOFRESTRU
Dydd Iau, 15 Mawrth 2018 Cyfrwng Saesneg Oriel House, Llanelwy Ian Kelly Cofrestrwch yma!
Dydd Mawrth, 20 Mawrth 2018 Cyfrwng Cymraeg Glasdir, Llanrwst Ian Kelly | Bryn Jones Cofrestrwch yma!

 

Cynhadledd Cenedlaethol CALU – WEDI EI OHIRIO TAN 9 MAWRTH 2018

Llefydd wedi eu cyfyngu i 2 CALU fesul ysgol

Gweler rhaglen terfynol y Gynhadledd.

 

 

Cofrestrwch yma!