Llwybr Dysgu Cymorthyddion Dysgu

Tymor yr Hydref 2018

Darperir tair rhaglen ar draws Cymru ar gyfer Cymorthyddion Dysgu:

 • Sefydlu ar gyfer cymorthyddion dysgu newydd
 • Hyfforddiant ar gyfer cymorthyddion dysgu wrth eu gwaith
 • Darpar CALU

Bydd y dair rhaglen yn cynnig cyfleoedd amhrisiadwy i rwydweithio a chydweithio gydag ymarferwyr proffesiynol ar draws y rhanbarth.

Gallwch gofrestru ar y rhaglenni trwy G6.

Rhaglen sefydlu i gymorthyddion dysgu newydd

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig rhaglen sefydlu i gymorthyddion dysgu newydd (apwyntiwyd yn y ddwy flynedd diwethaf).

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Fe’i llunnir yn arbennig i gymorthyddion dysgu newydd, a bydd yn gymorth iddynt ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau a mynd i’r afael â gwerthoedd ac agweddau craidd y safonau proffesiynol. Cynhelir dau ddiwrnod llawn a thelir costau llanw i ysgolion.

Edrychir ar:

 • Rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol cymaint â phosibl
 • Deall sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar fy rôl
 • Defnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgais er mwyn gwella fy arferion o ddydd i ddydd
 • Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 • Newid cyd-destun: Safonau Proffesiynol Drafft ar gyfer Cefnogi’r Addysgu, Llwybr Hyfforddiant Cenedlaethol, Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

DYDDIADAU SEFYDLU LLEOLIAD
18 Medi 2018 Carfan A Diwrnod 1 Glasdir, Llanrwst
15 Ionawr 2019 Carfan A Diwrnod 2
25 Medi 2018 Carfan B Diwrnod 1 Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug
22 Ionawr 2019 Carfan B Diwrnod 2

Rhaglen ar gyfer cymorthyddion dysgu profiadol

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gymorthyddion dysgu sydd wedi bod mewn swydd ers dwy flynedd neu fwy, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Bydd y rhaglen yn rhoi gwybodaeth am y safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu harferion ac ystod o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol.

Edrychir ar:

 • Rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol cymaint â phosibl
 • Y polisïau a’r arferion sy’n sail i arferion
 • Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 • Newid cyd-destun
 • Gwrando, cwestiynu ac adborth da i ddysgwyr
 • Cefnogi a herio pob dysgwr yn briodol, ac addasu i anghenion pawb

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

DYDDIADAU SEFYDLU LLEOLIAD
14 Tachwedd 2018 Carfan A Diwrnod 1 Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug
06 Chwefror 2019 Carfan A Diwrnod 2
20 Tachwedd 2018 Carfan B Diwrnod 1 Tŷ Menai, Bangor
07 Chwefror 2019 Carfan B Diwrnod 2
22 Tachwedd 2018 Carfan C Diwrnod 1 OpTIC, Llanelwy
14 Chwefror 2019 Carfan C Diwrnod 2

Hyfforddiant Cenedlaethol ar gyfer Darpar CALU

Rhaglen 1-diwrnod ar gyfer cymorthyddion dysgu sydd â diddordeb mewn dilyn y rhaglen CALU yn 2018-19.  Mae hwn yn gyfle i gael gwybodaeth ehangach, i rwydweithio, cydweithio a datblygu’n broffesiynol.

DYDDIAD IAITH LLEOLIAD
15 Tachwedd 2018 Cyfrwng Saesneg Linden House, Yr Wyddgrug
15 Tachwedd 2018 Cyfrwng Cymraeg Tŷ Menai, Bangor


 

Cynhadledd Cenedlaethol CALU

DYDD GWENER, 22 CHWEFROR 2019 – VENUE CYMRU, LLANDUDNO

Am ragor o fanylion, anfonwch e-bost at calu@gwegogledd.cymru 

COFRESTRWCH DRWY G6.