Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd eu Penodi a Phenaethiaid Dros Dro

Mae’r Rhaglen Penaethiaid Newydd eu Penodi a Phenaethiaid Dros Dro ar gael i bob Pennaeth newydd ei benodi a Phennaeth dros dro yng Nghymru. Fe’i chyflwynir gan y Consortia Rhanbarthol a’u partneriaid sy’n cynnwys Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Addysg Uwch. Mae’r rhaglen hon wedi cael ei chymeradwyo gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol.

Mae’r rhaglen yn darparu hawl cyffredin gyda rhywfaint o hyblygrwydd i fodloni anghenion a chyd-destunau penodol cydweithwyr mewn lleoliadau ac ardaloedd daearyddol gwahanol. Mae wedi ei chynllunio i sicrhau bod gennych yr un mynediad at yr un dysgu proffesiynol safon uchel â’ch cydweithwyr, ble bynnag rydych yn gweithio fel Pennaeth newydd yng Nghymru.

Prif agweddau’r rhaglen:

  • Mae wedi ei chynllunio’n unol â’r Model Dysgu Proffesiynol Rhanbarthol
  • Mae’r cynnwys yn seiliedig ar y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth, Datblygu Ysgolion yng Nghymru fel Sefydliadau sy’n Dysgu ac Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl
  • Mae hyd y rhaglen a dilyniant y gweithgareddau dysgu yn gyson drwy Gymru
  • Mae disgwyliadau cyffredin am gynnydd cyfranogwyr a sut bydd hyn yn effeithio ar eu harfer arweinyddol.

Er mai rhaglen genedlaethol yw hon, caiff ei chydlynu trwy’r rhanbarthau ac mae’r prif fanylion cyswllt isod ar gyfer cyflwyno’r rhaglen yn eich ardal: 

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT

CCD

Jendy Hillier
Alison Tovey

jendy.h.hillier@cscjes.org.uk
alison.tovey@cscjes.org.uk

GCA

Peter Jenkins
Deb Woodward

peter.jenkins@sewaleseas.org.uk
deb.woodward@sewaleseas.org.uk

ERW

Tom Fanning

tom.fanning@erw.org.uk

GwE

Gareth Davies
Anwen Gwilym

garethhughdavies@gwegogledd.cymru
anwengwilym@gwegogledd.cymru

CYNLULLEIDFA
Mae’r Rhaglen Penaethiaid Newydd eu Penodi a Phenaethiaid Dros Dro wedi cael ei chynllunio i unigolion sydd newydd eu penodi i’r swydd, ond mae elfennau o’r rhaglen a allai fod yn ddefnyddiol i Benaethiaid profiadol sy’n newydd i ALl a/neu ranbarth.

PWRPAS
Mae’r rhaglen wedi cael ei chynllunio i gefnogi Penaethiaid Newydd i ennill yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt i weithio’n effeithiol ar lefel leol ynghyd â darparu datblygiad unigol sy’n canolbwyntio ar yr wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol i fod yn Bennaeth llwyddiannus.

DULL CYFLWYNO
Mae’r rhaglen yn cael ei chynnal dros gyfnod o ddwy flynedd ac mae angen ymrwymo i gyfwerth ag wyth diwrnod yn ystod y cyfnod hwn. Mae achredu ffurfiol ar gael, ac mae cyfranogwyr yn gallu dewis yr opsiwn hwn.

Mae holl weithgareddau’r rhaglen hon yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog.

Mae modd cofrestru trwy broses ymgeisio genedlaethol sydd angen cymeradwyaeth gan Gadeirydd Llywodraethwyr yr unigolyn.

Mae’r rhaglen wedi ei strwythuro’n dri cham:

Cam 1: Gwaith sy’n cael ei gwblhau cyn y rhaglen, sy’n cynnwys gweithgarwch trosglwyddo ffurfiol a ‘hunan ddadansoddiad’ unigol yn erbyn y Safonau Arweinyddiaeth Ffurfiol

Cam 2: Blwyddyn gyntaf o brifathrawiaeth. Bydd hyn yn cynnwys rhaglen ddatblygu pum diwrnod sy’n canolbwyntio ar ennill yr wybodaeth leol sydd ei hangen arnynt, a’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol er mwyn datblygu’r ysgol fel sefydliad sy’n dysgu

Cam 3: Ail flwyddyn o brifathrawiaeth. Mae hwn yn un diwrnod lle bydd cyfranogwyr yn trafod agwedd benodol ar wella’r ysgol maen nhw wedi ymgymryd â hi, a hefyd sut maen nhw’n meithrin cynhwysedd o fewn eu hysgolion.

Dyrennir Hyfforddwr Arweinyddiaeth i bob ymgeisydd a bydd yn aelod o grŵp cymheiriaid am gefnogaeth trwy gydol y rhaglen.

 

CAIS
Disgwylir y bydd y rhaglen yn cael ei chwblhau gan bob Pennaeth Newydd a Dros Dro yng Nghymru.

Dylai Penaethiaid newydd eu penodi a chydweithwyr sydd wedi cael eu penodi i rôl Pennaeth Dros Dro gwblhau’r ffurflen gofrestru.

Sylwch: Mae Penaethiaid Dros Dro yn gymwys os ydynt yn disgwyl bod yn y swydd am o leiaf dau dymor.