Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd eu Penodi a Phenaethiaid Dros

Dro Genedlaethol

Rhaglen yn rhedeg dros gyfnod o ddwy flynedd addysgol

Mae’r Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd eu Penodi a Phenaethiaid Dros Dro ar gael i bob pennaeth newydd ei benodi a phennaeth dros dro yng Nghymru. Cyflwynir y rhaglen gan y Consortia Rhanbarthol a’u partneriaid ac fe’i hardystiwyd gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol.  

Mae’r rhaglen yn darparu hawl cyffredin, gyda rhywfaint o hyblygrwydd, i fodloni anghenion a chyd-destunau penodol cydweithwyr mewn lleoliadau ac ardaloedd daearyddol gwahanol.  Mae wedi ei chynllunio i sicrhau bod gennych yr un mynediad at yr un dysgu proffesiynol safon uchel â’ch cydweithwyr, ble bynnag rydych yn gweithio fel Pennaeth newydd yng Nghymru.

Prif agweddau’r rhaglen: 

  • Mae wedi ei chynllunio yn unol â’r Model Dysgu Proffesiynol Rhanbarthol
  • Mae’r cynnwys yn seiliedig ar y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth, Datblygu Ysgolion yng Nghymru fel Sefydliadau sy’n Dysgu ac Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl
  • Mae hyd y rhaglen a dilyniant y gweithgareddau dysgu yn gyson drwy Gymru
  • Mae disgwyliadau cyffredin am gynnydd cyfranogwyr a sut bydd hyn yn effeithio ar eu harfer arweinyddol

Er mai rhaglen genedlaethol yw hon, fe’i cydlynir trwy’r rhanbarthau ac mae’r prif fanylion cyswllt isod ar gyfer cyflwyno’r rhaglen yn eich ardal:

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT

CCD

Emma Coates
Alison Tovey

emma.coates@cscjes.org.uk
alison.tovey@cscjes.org.uk

GCA

Adelaide Dunn
Deb Woodward

adelaide.dunn@sewaleseas.org.uk
deb.woodward@sewaleseas.org.uk

ERW

Tom Fanning

tom.fanning@erw.org.uk

GwE

Gareth Davies
Ann Grenet

garethhughdavies@gwegogledd.cymru

anngrenet@gwegogledd.cymru

CYNLULLEIDFA

Mae’r Rhaglen Penaethiaid Newydd eu Penodi a Dros Dro wedi cael ei chynllunio i unigolion sydd newydd eu penodi i’r swydd.

 

PWRPAS

Cynlluniwyd y rhaglen i gefnogi Penaethiaid Newydd i ennill yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt i weithio’n effeithiol ar lefel leol ynghyd â darparu datblygiad unigol sy’n canolbwyntio ar yr wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol i fod yn Bennaeth llwyddiannus.

 

DULL CYFLWYNO

Mae’r rhaglen yn cael ei chynnal dros gyfnod o ddwy flynedd ac mae angen ymrwymo i gyfwerth ag wyth diwrnod yn ystod y cyfnod hwn. Mae achredu ffurfiol ar gael, ac mae cyfranogwyr yn gallu dewis yr opsiwn hwnnw.

Mae holl weithgareddau’r rhaglen hon yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog.

Mae cofrestru trwy broses genedlaethol sydd angen cymeradwyaeth gan Gadeirydd Llywodraethwyr yr unigolyn.

Mae’r rhaglen wedi ei strwythuro’n dri cham:

Cam 1: Gwaith sy’n cael ei gwblhau cyn y rhaglen, sy’n cynnwys gweithgarwch trosglwyddo ffurfiol a ‘hunan ddadansoddiad’ unigol yn erbyn y Safonau Arweinyddiaeth Ffurfiol.

Cam 2: Blwyddyn gyntaf o brifathrawiaeth. Bydd hyn yn cynnwys rhaglen ddatblygu pum diwrnod sy’n canolbwyntio ar ennill yr wybodaeth leol sydd ei hangen arnynt, a’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol er mwyn datblygu’r ysgol fel sefydliad sy’n dysgu.

Cam 3: Ail flwyddyn o brifathrawiaeth. Mae hwn yn un diwrnod lle bydd cyfranogwyr yn trafod agwedd benodol ar wella’r ysgol maen nhw wedi ymgymryd â hi, a hefyd sut maen nhw’n meithrin cynhwysedd o fewn eu hysgolion.

Dyrennir Hyfforddwr Arweinyddiaeth i bob Pennaeth a byddwch yn aelod o grŵp cymheiriaid am gefnogaeth trwy gydol y rhaglen.

 

COFRESTRU

Disgwylir y bydd y rhaglen yn cael ei chwblhau gan bob Pennaeth Newydd a Dros Dro yng Nghymru.

Dylai Penaethiaid newydd eu penodi / Penaethiaid Dros Dro gwblhau’r Ffurflen Gofrestru.

Sylwch: Mae Penaethiaid Dros Dro yn gymwys os ydynt yn disgwyl bod yn y swydd am o leiaf ddau dymor.