Llythrennedd

Arwain Dysgu ac Addysgu – Llythrennedd 2016-2017, Diwrnod 2 , 07/02/2017

Am ragor o fanylion parthed Diwrnod 2 – Y Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Llythrennedd ac i gadarnhau eich presenoldeb, cliciwch yma.

Rhaglen 3 Diwrnod – Arwain Dysgu ac Addysgu – Llythrennedd a Rhifedd 2016-2017

Bydd y rhaglen hon yn agored i bob ysgol gynradd yn rhanbarth GwE yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, dim ond Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd nad ydynt wedi mynychu’r rhaglen hon yn flaenorol sy’n gymwys i gymryd rhan. (Bydd cyfleoedd eraill i’r rhai oedd mewn carfannau blaenorol ddatblygu eu rolau ymhellach. Bydd gwybodaeth bellach i ddilyn ar wahân).

Cliciwch yma am ragor o fanylion am y rhaglen.

Cymorth ariannol ar gyfer gweinyddu’r profion darllen a rhifedd

Gwnaeth Llywodraeth Cymru newidiadau i’r ffordd maent yn darparu cymorth ariannol ar gyfer gweinyddu’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol. Fel y nodwyd ym mis Mawrth 2015, ac mewn rhifynnau o DYSG ers hynny, mae Grant Cymorth y Profion Darllen a Rhifedd wedi’i gynnwys yn y Grant Gwella Addysg newydd ar gyfer Ysgolion.

Golyga hyn fod cymorth ar gyfer gweinyddu’r Profion Cenedlaethol ar gael i ysgolion drwy’r Grant Gwella Addysg. Gellir defnyddio’r grant hwn i gefnogi gweithgareddau neu wasanaethau sy’n uniongyrchol gysylltiedig â chynnal y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol. Er enghraifft, cyflogi pobl i weinyddu, marcio, arolygu neu gofnodi.

Cliciwch yma er mwyn gweld y Pecyn Cymorth ar gyfer Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2016

Rhaglen Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol – cynllun gweithredu strategol

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno trosolwg newydd o weledigaeth glir a rennir Llywodraeth Cymru ar gyfer llythrennedd a rhifedd a gefnogir gan awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol ac athrawon er mwyn gwella safonau llythrennedd a rhifedd yng Nghymru.

Cliciwch yma i weld y ddogfen.

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth GwE

Arwain Dysgu ac Addysgu – Llythrennedd a Rhifedd 2015 – 2016

Am fwy o fanylion, gweler y ddogfen hon:

Prosiect GwE NorthWORTS