Cynnig Proffesiynol GwE

Mae cynnig proffesiynol GwE yn un cynhwysfawr ac eang sy’n cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol i holl staff yr ysgol, o gymorthyddion dysgu sydd eisiau cymhwyster Cynorthwywyr Addysg Lefel Uwch i Raglen Datblygu Darpar Arweinwyr, Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol a chymhwyster CPCP ar gyfer darpar benaethiaid.

Mae’r gwasanaeth wedi esblygu i gynnig hyfforddiant ar sail egwyddorion ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu. Mae’n canolbwyntio ar ddysgu proffesiynol yn seiliedig ar roi cefnogaeth mewn amrywiol ffurf, gan gynnwys rhaglenni dysgu proffesiynol penodol oddi ar y safle, dysgu o bell, mentora a chydweithio ysgol-i-ysgol effeithiol. Mae hyn oll yn hybu hunan wella ac addysgeg gyda’r nod o ledaenu arfer dda.

Mae cynnig proffesiynol GwE wedi’i gynllunio i ymateb i ddatblygu unigolion ar lawr y dosbarth, ymateb i agweddau ysgol gyfan, cefnogi clystyrau o ysgolion ac ymateb i anghenion ALl. Mae’r ddarpariaeth yn seiliedig ar adnabyddiaeth gadarn yr Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant o’u hysgolion unigol, ar anghenion clystyrau penodol ac ar ddyheadau’r ALl a blaenoriaethau cenedlaethol.

Mae egwyddorion Cwricwlwm i Gymru wedi’u gwreiddio yn yr holl hyfforddiant ac mae 4 diben y cwricwlwm yn flaenllaw ym meddyliau’r cyflwynwyr wrth iddynt fynd ati i gynllunio hyfforddiant perthnasol, cyfredol a chyffrous.

Cliciwch yma i lawr lwytho copi o’r llawlyfr.