RhDAG – Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol

Mae’r rhaglen ddatblygu un-flwyddyn hon yn gyfle dysgu proffesiynol i arweinwyr canol ar hyd a lled Cymru. Mae’n rhaglen genedlaethol sy’n cael ei chyflwyno gan gonsortia rhanbarthol ac yn cael ei chymeradwyo gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, gyda chyfle am achrediad mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor.

CYNULLEIDFA
Bydd y rhaglen hon ar gael i bob arweinydd canol drwy Gymru sy’n gyfrifol am feysydd penodol a/neu reoli staff.

PWRPAS
Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth effeithiol iawn trwy hunanarfarnu a myfyrio, gan archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach.

Trwy’r rhaglen hon ac yn rhan o’r continwwm dysgu proffesiynol, bydd cyfranogwyr yn: 

 • datblygu dealltwriaeth o’r rôl
 • datblygu ymhellach eu dealltwriaeth o’r agenda diwygio cenedlaethol
 • datblygu eu harfer yn unol â’r safonau arweinyddiaeth ffurfiol
 • paratoi ar gyfer ymgysylltiad effeithiol gydag elfennau pwrpasol o wybodaeth arbenigol a sgiliau; MDPhau, ADY, Cymraeg, ysgolion ffydd, ysgolion bach ac ati.

DULL CYFLWYNO
Mae’r rhaglen hon yn rhan o broses ddatblygu barhaus a dilyniannol sy’n cyd-fynd â’r llwybr dysgu proffesiynol a bydd yn adeiladu ar y sgiliau a’r wybodaeth am ddysgu proffesiynol blaenorol yr unigolyn. Mae modiwlau craidd (cyfwerth â 5 diwrnod) yn rhoi modd i’r cyfranogwr ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth i fod yn arweinydd ysgol effeithiol ynghyd â chyfle i ymgysylltu’n effeithiol â modiwlau pwrpasol/arbenigol sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r meysydd maen nhw’n gyfrifol amdanynt.

Mae cyflwyno’r rhaglen arweinwyr canol ar gyfer 2019/20 yn cynnwys mentora, rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth unigol.

Bydd yr holl weithgareddau sy’n rhan o’r rhaglen yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog.

Mae modd cael mynediad at y rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a bydd yn cael ei chyflwyno gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid sy’n cynnwys Awdurdodau Lleol ac Addysg Uwch.

 Bydd y rhaglen ddatblygu yn cynnwys:

 • Modiwl Datblygu 1
  Beth yw arweinyddiaeth ganol effeithiol yn y cyd-destun presennol? – i gynnwys safonau, Cenhadaeth ein Cenedl, Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu
 • Modiwl Datblygu 2
  Arwain addysgeg, cyflwyno addysgu a dysgu effeithiol – i gynnwys arferion monitro effeithiol a dadansoddi deilliannau monitro. Atebolrwydd, rolau a chyfrifoldebau’r  rôl ac eraill
 • Modiwl Datblygu 3
  Rheoli; strategaethau, strwythurau a systemau – i gynnwys cynllunio ar gyfer gwella a rheoli adnoddau ariannol a dynol
 • Modiwl Datblygu 4
  Cyflwyno mwy trwy gydweithrediad effeithiol – i gynnwys lles ac ymgysylltiad effeithiol, a gweithio gyda rhanddeiliaid ac asiantaethau allanol
 • Modiwl Datblygu 5
  Arfarnu ac effaith – cyfranogwyr yn cyflwyno i grŵp o gymheiriaid am sut maen nhw wedi datblygu fel arweinydd a sut mae eu gweithredoedd yn arddangos effaith ar safonau.

 

Yn ogystal, bydd pob cyfranogwr yn cwblhau tasg profiad arweinyddiaeth trwy ddefnyddio’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf wrth ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth.

Bydd gan bob cyfranogwr fentor yn yr ysgol a fydd yn darparu cefnogaeth o ran:  

 • Datblygu ymhellach ddisgwyliad a her ynghylch rôl yr arweinydd canol
 • Gwella hunanymwybyddiaeth a datblygu sgiliau ac arferion myfyrio personol
 • Gwella eu gallu i ymdrin â materion a chysylltiadau cymhleth
 • Gwella eu gallu i arwain trwy ddylanwadu ac ymgysylltu.

 

Bydd hefyd sesiynau rhwydweithio â chymheiriaid a fydd yn arwain at rannu syniadau, cefnogaeth gan gymheiriaid a datrys problemau ar y cyd, a fydd yn darparu cyfle i ddysgu gan eraill.

Mae’r rhaglen yn ceisio manteisio ar gyfleoedd e-ddysgu a thechnoleg trwy ddarparu’r holl ddeunydd dysgu, ymchwil a chyfarwyddyd yn ddigidol. Dyma’r prif ddull o gasglu a chyfnewid gwybodaeth a dysgu.

CAIS

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen, dylai’r unigolyn:

 1. Gwblhau’r Hunan Adolygiad Safonau Unigol (ISSR)
 2. Trafod ei addasrwydd gyda’r pennaeth neu’r rheolwr llinell fel sy’n briodol
 3. Cwblhau a chyflwyno ffurflen gais erbyn dydd Mercher 18 Medi trwy ddefnyddio’r ddolen isod.

Os ydych eisiau trafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel isod.

Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod y canlyniad erbyn dydd Mercher 25 Medi.

Mae’r ffurflen gofrestru ar gael yma.