RhDAG – Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol

2023-2024

Mae’r rhaglen ddatblygu un-flwyddyn hon yn gyfle dysgu proffesiynol i arweinwyr canol ar hyd a lled Cymru. Mae’n rhaglen genedlaethol sy’n cael ei chyflwyno gan gonsortia rhanbarthol ac yn cael ei hardystio gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, gyda chyfle am achrediad mewn partneriaeth â Results Driven Group.

Cynulleidfa

Mae’r rhaglen ar gael i bob arweinydd canol drwy Gymru sy’n gyfrifol am feysydd penodol a/neu reoli staff. 

Pwrpas

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth effeithiol iawn trwy hunan arfarnu a myfyrio, gan archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach.

Trwy’r rhaglen hon ac yn rhan o’r continwwm dysgu proffesiynol, bydd cyfranogwyr yn:

 • datblygu dealltwriaeth o’r rôl
 • datblygu ymhellach eu dealltwriaeth o’r agenda diwygio cenedlaethol
 • datblygu eu harfer yn unol â’r safonau arweinyddiaeth ffurfiol
 • paratoi ar gyfer ymgysylltiad effeithiol gydag elfennau pwrpasol o wybodaeth arbenigol a sgiliau; MDPhau, ADY, Cymraeg, ysgolion ffydd, ysgolion bach ac ati.

Dull cyflwyno

Mae’r rhaglen hon yn rhan o broses ddatblygu barhaus a dilyniannol sy’n cyd-fynd â’r llwybr dysgu proffesiynol a bydd yn adeiladu ar y sgiliau a’r wybodaeth am ddysgu proffesiynol blaenorol yr unigolyn. Mae modiwlau craidd (cyfwerth â 5 diwrnod) yn rhoi modd i’r cyfranogwr ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth i fod yn arweinydd ysgol effeithiol ynghyd â chyfle i ymgysylltu’n effeithiol â modiwlau pwrpasol/arbenigol sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r meysydd maen nhw’n gyfrifol amdanynt.

Mae cyflwyno’r rhaglen arweinwyr canol yn cynnwys mentora, rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth unigol.

Bydd yr holl weithgareddau sy’n rhan o’r rhaglen yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog.

Mae modd cael mynediad at y rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a bydd yn cael ei chyflwyno gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Bydd y rhaglen ddatblygu yn cynnwys:

 • Modiwl Datblygu 1
  Beth yw arweinyddiaeth ganol effeithiol yn y cyd-destun presennol? – i gynnwys safonau, Cenhadaeth ein Cenedl, Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu.
 • Modiwl Datblygu 2
  Arwain addysgeg, cyflwyno addysgu a dysgu effeithiol – i gynnwys arferion monitro effeithiol a dadansoddi deilliannau monitro. Atebolrwydd, rolau a chyfrifoldebau’r  rôl ac eraill.
 • Modiwl Datblygu 3
  Rheoli; strategaethau, strwythurau a systemau. I gynnwys cynllunio ar gyfer gwella a rheoli adnoddau ariannol a dynol.
 • Modiwl Datblygu 4
  Cyflwyno mwy trwy gydweithrediad effeithiol. I gynnwys lles ac ymgysylltiad effeithiol, a gweithio gyda rhanddeiliaid ac asiantaethau allanol.
 • Modiwl Datblygu 5
  Arfarnu ac effaith. Cyfranogwyr yn cyflwyno i grŵp o gymheiriaid am sut maen nhw wedi datblygu fel arweinydd a sut mae eu gweithredoedd yn arddangos effaith ar safonau.

Caiff y rhaglen hon ei chyflwyno trwy ddull cyfunol.

Yn ogystal, bydd pob cyfranogwr yn cwblhau Tasg Profiad Arweinyddiaeth trwy ddefnyddio’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf wrth ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth.

Bydd gan bob cyfranogwr fentor yn yr ysgol a fydd yn darparu cefnogaeth o ran:

 • Datblygu ymhellach dealltwriaeth o ddisgwyliad a sialens rôl yr arweinydd canol
 • Gwella hunanymwybyddiaeth a datblygu sgiliau ac arferion myfyrio personol
 • Gwella eu gallu i ymdrin â materion a chysylltiadau cymhleth
 • Gwella eu gallu i arwain trwy ddylanwadu ac ymgysylltu.

Bydd hefyd sesiynau rhwydweithio â chymheiriaid a fydd yn arwain at rannu syniadau, cefnogaeth gan gymheiriaid a datrys problemau ar y cyd, a fydd yn darparu cyfle i ddysgu gan eraill.

Mae’r rhaglen yn ceisio manteisio ar gyfleoedd e-ddysgu a thechnoleg trwy ddarparu’r holl ddeunydd dysgu, ymchwil a chyfarwyddyd yn ddigidol. Dyma’r prif ddull o gasglu a chyfnewid gwybodaeth a dysgu. 

Cais

Mae’r broses ymgeisio wedi cau.

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen, dylai ymarferwyr:

 1. Gwblhau’r Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth [HASA].
  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno’r HASA gyda’ch cais.  Pwrpas y HASA yw eich cynorthwyo i fyfyrio ac i baratoi ar gyfer eich cais, mewn trafodaeth gyda’ch Pennaeth / rheolwr llinell.
 2. Trafod ei addasrwydd gyda’r pennaeth neu’r rheolwr llinell fel sy’n briodol.
 3. Cwblhau a chyflwyno’r ffurflen gais cyn 1yp ar 5 Hydref 2023.
 4. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i sesiwn gychwynnol yn ystod yr wythnos yn cychwyn 27 Tachwedd 2023.
 5. Bydd y Rhaglen yn rhedeg o Ionawr i Ragfyr 2024.
 

Os ydych eisiau trafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel isod.

Rhanbarth Cydlynydd Cyswllt
GwE Bryn Jones
Ceri Kenrick
RhDAG@gwegogledd.cymru

 

2022-2023

Mae’r rhaglen ddatblygu un-flwyddyn hon yn gyfle dysgu proffesiynol i arweinwyr canol ar hyd a lled Cymru. Mae’n rhaglen genedlaethol sy’n cael ei chyflwyno gan gonsortia rhanbarthol ac yn cael ei hardystio gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, gyda chyfle am achrediad mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor.

Cynulleidfa

Mae’r rhaglen ar gael i bob arweinydd canol drwy Gymru sy’n gyfrifol am feysydd penodol a/neu reoli staff. 

Pwrpas

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth effeithiol iawn trwy hunan arfarnu a myfyrio, gan archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach.

Trwy’r rhaglen hon ac yn rhan o’r continwwm dysgu proffesiynol, bydd cyfranogwyr yn:

 • datblygu dealltwriaeth o’r rôl
 • datblygu ymhellach eu dealltwriaeth o’r agenda diwygio cenedlaethol
 • datblygu eu harfer yn unol â’r safonau arweinyddiaeth ffurfiol
 • paratoi ar gyfer ymgysylltiad effeithiol gydag elfennau pwrpasol o wybodaeth arbenigol a sgiliau; MDPhau, ADY, Cymraeg, ysgolion ffydd, ysgolion bach ac ati.

Dull cyflwyno

Mae’r rhaglen hon yn rhan o broses ddatblygu barhaus a dilyniannol sy’n cyd-fynd â’r llwybr dysgu proffesiynol a bydd yn adeiladu ar y sgiliau a’r wybodaeth am ddysgu proffesiynol blaenorol yr unigolyn. Mae modiwlau craidd (cyfwerth â 5 diwrnod) yn rhoi modd i’r cyfranogwr ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth i fod yn arweinydd ysgol effeithiol ynghyd â chyfle i ymgysylltu’n effeithiol â modiwlau pwrpasol/arbenigol sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r meysydd maen nhw’n gyfrifol amdanynt.

Mae cyflwyno’r rhaglen arweinwyr canol yn cynnwys mentora, rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth unigol.

Bydd yr holl weithgareddau sy’n rhan o’r rhaglen yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog.

Mae modd cael mynediad at y rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a bydd yn cael ei chyflwyno gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid, sy’n cynnwys Awdurdodau Lleol ac Addysg Uwch.

Bydd y rhaglen ddatblygu yn cynnwys:

 • Modiwl Datblygu 1
  Beth yw arweinyddiaeth ganol effeithiol yn y cyd-destun presennol? – i gynnwys safonau, Cenhadaeth ein Cenedl, Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu.
 • Modiwl Datblygu 2
  Arwain addysgeg, cyflwyno addysgu a dysgu effeithiol – i gynnwys arferion monitro effeithiol a dadansoddi deilliannau monitro. Atebolrwydd, rolau a chyfrifoldebau’r  rôl ac eraill.
 • Modiwl Datblygu 3
  Rheoli; strategaethau, strwythurau a systemau. I gynnwys cynllunio ar gyfer gwella a rheoli adnoddau ariannol a dynol.
 • Modiwl Datblygu 4
  Cyflwyno mwy trwy gydweithrediad effeithiol. I gynnwys lles ac ymgysylltiad effeithiol, a gweithio gyda rhanddeiliaid ac asiantaethau allanol.
 • Modiwl Datblygu 5
  Arfarnu ac effaith. Cyfranogwyr yn cyflwyno i grŵp o gymheiriaid am sut maen nhw wedi datblygu fel arweinydd a sut mae eu gweithredoedd yn arddangos effaith ar safonau.

Caiff y rhaglen hon ei chyflwyno trwy ddull cyfunol.

Yn ogystal, bydd pob cyfranogwr yn cwblhau Tasg Profiad Arweinyddiaeth trwy ddefnyddio’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf wrth ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth.

Bydd gan bob cyfranogwr fentor yn yr ysgol a fydd yn darparu cefnogaeth o ran:

 • Datblygu ymhellach dealltwriaeth o ddisgwyliad a sialens rôl yr arweinydd canol
 • Gwella hunanymwybyddiaeth a datblygu sgiliau ac arferion myfyrio personol
 • Gwella eu gallu i ymdrin â materion a chysylltiadau cymhleth
 • Gwella eu gallu i arwain trwy ddylanwadu ac ymgysylltu.

Bydd hefyd sesiynau rhwydweithio â chymheiriaid a fydd yn arwain at rannu syniadau, cefnogaeth gan gymheiriaid a datrys problemau ar y cyd, a fydd yn darparu cyfle i ddysgu gan eraill.

Mae’r rhaglen yn ceisio manteisio ar gyfleoedd e-ddysgu a thechnoleg trwy ddarparu’r holl ddeunydd dysgu, ymchwil a chyfarwyddyd yn ddigidol. Dyma’r prif ddull o gasglu a chyfnewid gwybodaeth a dysgu. 

Cais

Mae’r broses ymgeisio yn agor ar 13 Medi 2022.

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen, dylai ymarferwyr:

 1. Gwblhau’r Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth [HASA].
  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno’r HASA gyda’ch cais.  Pwrpas y HASA yw eich cynorthwyo i fyfyrio ac i baratoi ar gyfer eich cais, mewn trafodaeth gyda’ch Pennaeth / rheolwr llinell.
 2. Trafod ei addasrwydd gyda’r pennaeth neu’r rheolwr llinell fel sy’n briodol.
 3. Cwblhau a chyflwyno’r ffurflen gais hon 1yp ar 6 Hydref 2022.
 4. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i sesiwn gychwynnol yn ystod yr wythnos yn cychwyn 28 Tachwedd 2022.
 5. Bydd y Rhaglen yn rhedeg o Ionawr i Ragfyr 2023.
 

Os ydych eisiau trafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel isod.

Rhanbarth Cydlynydd Cyswllt
GwE Bryn Jones
Ceri Kenrick
RhDAG@gwegogledd.cymru

 

2021-2022

Mae’r rhaglen ddatblygu un-flwyddyn hon yn gyfle dysgu proffesiynol i arweinwyr canol ar hyd a lled Cymru. Mae’n rhaglen genedlaethol sy’n cael ei chyflwyno gan gonsortia rhanbarthol ac yn cael ei hardystio gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, gyda chyfle am achrediad mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor.

Cynulleidfa

Mae’r rhaglen ar gael i bob arweinydd canol drwy Gymru sy’n gyfrifol am feysydd penodol a/neu reoli staff. 

Pwrpas

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth effeithiol iawn trwy hunan arfarnu a myfyrio, gan archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach.

Trwy’r rhaglen hon ac yn rhan o’r continwwm dysgu proffesiynol, bydd cyfranogwyr yn:

 • datblygu dealltwriaeth o’r rôl
 • datblygu ymhellach eu dealltwriaeth o’r agenda diwygio cenedlaethol
 • datblygu eu harfer yn unol â’r safonau arweinyddiaeth ffurfiol
 • paratoi ar gyfer ymgysylltiad effeithiol gydag elfennau pwrpasol o wybodaeth arbenigol a sgiliau; MDPhau, ADY, Cymraeg, ysgolion ffydd, ysgolion bach ac ati.

Dull cyflwyno

Mae’r rhaglen hon yn rhan o broses ddatblygu barhaus a dilyniannol sy’n cyd-fynd â’r llwybr dysgu proffesiynol a bydd yn adeiladu ar y sgiliau a’r wybodaeth am ddysgu proffesiynol blaenorol yr unigolyn. Mae modiwlau craidd (cyfwerth â 5 diwrnod) yn rhoi modd i’r cyfranogwr ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth i fod yn arweinydd ysgol effeithiol ynghyd â chyfle i ymgysylltu’n effeithiol â modiwlau pwrpasol/arbenigol sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r meysydd maen nhw’n gyfrifol amdanynt.

Mae cyflwyno’r rhaglen arweinwyr canol yn cynnwys mentora, rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth unigol.

Bydd yr holl weithgareddau sy’n rhan o’r rhaglen yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog.

Mae modd cael mynediad at y rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a bydd yn cael ei chyflwyno gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid, sy’n cynnwys Awdurdodau Lleol ac Addysg Uwch.

Bydd y rhaglen ddatblygu yn cynnwys:

 • Modiwl Datblygu 1
  Beth yw arweinyddiaeth ganol effeithiol yn y cyd-destun presennol? – i gynnwys safonau, Cenhadaeth ein Cenedl, Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu.
 • Modiwl Datblygu 2
  Arwain addysgeg, cyflwyno addysgu a dysgu effeithiol – i gynnwys arferion monitro effeithiol a dadansoddi deilliannau monitro. Atebolrwydd, rolau a chyfrifoldebau’r  rôl ac eraill.
 • Modiwl Datblygu 3
  Rheoli; strategaethau, strwythurau a systemau. I gynnwys cynllunio ar gyfer gwella a rheoli adnoddau ariannol a dynol.
 • Modiwl Datblygu 4
  Cyflwyno mwy trwy gydweithrediad effeithiol. I gynnwys lles ac ymgysylltiad effeithiol, a gweithio gyda rhanddeiliaid ac asiantaethau allanol.
 • Modiwl Datblygu 5
  Arfarnu ac effaith. Cyfranogwyr yn cyflwyno i grŵp o gymheiriaid am sut maen nhw wedi datblygu fel arweinydd a sut mae eu gweithredoedd yn arddangos effaith ar safonau.

Caiff y rhaglen hon ei chyflwyno ar-lein, drwy Teams, gyda phob Modiwl yn cynnwys 2 sesiwn 2.5 awr.

Yn ogystal, bydd pob cyfranogwr yn cwblhau Tasg Profiad Arweinyddiaeth trwy ddefnyddio’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf wrth ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth.

Bydd gan bob cyfranogwr fentor yn yr ysgol a fydd yn darparu cefnogaeth o ran:

 • Datblygu ymhellach dealltwriaeth o ddisgwyliad a sialens rôl yr arweinydd canol
 • Gwella hunanymwybyddiaeth a datblygu sgiliau ac arferion myfyrio personol
 • Gwella eu gallu i ymdrin â materion a chysylltiadau cymhleth
 • Gwella eu gallu i arwain trwy ddylanwadu ac ymgysylltu.

Bydd hefyd sesiynau rhwydweithio â chymheiriaid a fydd yn arwain at rannu syniadau, cefnogaeth gan gymheiriaid a datrys problemau ar y cyd, a fydd yn darparu cyfle i ddysgu gan eraill.

Mae’r rhaglen yn ceisio manteisio ar gyfleoedd e-ddysgu a thechnoleg trwy ddarparu’r holl ddeunydd dysgu, ymchwil a chyfarwyddyd yn ddigidol. Dyma’r prif ddull o gasglu a chyfnewid gwybodaeth a dysgu. 

Cais

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen, dylai’r unigolyn:

 1. Gwblhau’r Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth [HASA].
 2. Trafod ei addasrwydd gyda’r pennaeth neu’r rheolwr llinell fel sy’n briodol.
 3. Cwblhau a chyflwyno ffurflen gais erbyn 1yp ar 7 Hydref 2021.
Mae’r broses ymgeisio ar gyfer Carfan 2021-22 wedi cau yn awr.

Os ydych eisiau trafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel isod.

Rhanbarth Cydlynydd Cyswllt
CCD Emma Coates
Alison Tovey
emma.coates@cscjes.org.uk
alison.tovey@cscjes.org.uk
GCA Adelaide Dunn
Deb Woodward
adelaide.dunn @sewaleseas.org.uk
deb.woodward@sewaleseas.org.uk
ERW Sarah Perdue
Tom Fanning
sarah.perdue@erw.org.uk
tom.fanning@erw.org.uk
GwE Dave Edwards
Ceri Kenrick
RhDAG@gwgogledd.cymru

 

Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod canlyniad eu cais erbyn 21 Hydref 2021.

2020-2021

Mae’r rhaglen ddatblygu un-flwyddyn hon yn gyfle dysgu proffesiynol i arweinwyr canol ar hyd a lled Cymru. Mae’n rhaglen genedlaethol sy’n cael ei chyflwyno gan gonsortia rhanbarthol ac yn cael ei hardystio gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, gyda chyfle am achrediad mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor.

 

Cynulleidfa

Mae’r rhaglen ar gael i bob arweinydd canol drwy Gymru sy’n gyfrifol am feysydd penodol a/neu reoli staff.

 

Pwrpas

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth effeithiol iawn trwy hunan arfarnu a myfyrio, gan archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach.

 

Trwy’r rhaglen hon ac yn rhan o’r continwwm dysgu proffesiynol, bydd cyfranogwyr yn:

 • datblygu dealltwriaeth o’r rôl
 • datblygu ymhellach eu dealltwriaeth o’r agenda diwygio cenedlaethol
 • datblygu eu harfer yn unol â’r safonau arweinyddiaeth ffurfiol
 • paratoi ar gyfer ymgysylltiad effeithiol gydag elfennau pwrpasol o wybodaeth arbenigol a sgiliau; MDPhau, ADY, Cymraeg, ysgolion ffydd, ysgolion bach ac ati.

 

Dull cyflwyno

Mae’r rhaglen hon yn rhan o broses ddatblygu barhaus a dilyniannol sy’n cyd-fynd â’r llwybr dysgu proffesiynol a bydd yn adeiladu ar y sgiliau a’r wybodaeth am ddysgu proffesiynol blaenorol yr unigolyn. Mae modiwlau craidd (cyfwerth â 5 diwrnod) yn rhoi modd i’r cyfranogwr ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth i fod yn arweinydd ysgol effeithiol ynghyd â chyfle i ymgysylltu’n effeithiol â modiwlau pwrpasol/arbenigol sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r meysydd maen nhw’n gyfrifol amdanynt.

Mae cyflwyno’r rhaglen arweinwyr canol yn cynnwys mentora, rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth unigol.

Bydd yr holl weithgareddau sy’n rhan o’r rhaglen yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog.

Mae modd cael mynediad at y rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a bydd yn cael ei chyflwyno gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid, sy’n cynnwys Awdurdodau Lleol ac Addysg Uwch.

Bydd y rhaglen ddatblygu yn cynnwys:

 • Modiwl Datblygu 1
  Beth yw arweinyddiaeth ganol effeithiol yn y cyd-destun presennol? – i gynnwys safonau, Cenhadaeth ein Cenedl, Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu.
 • Modiwl Datblygu 2
  Arwain addysgeg, cyflwyno addysgu a dysgu effeithiol – i gynnwys arferion monitro effeithiol a dadansoddi deilliannau monitro. Atebolrwydd, rolau a chyfrifoldebau’r  rôl ac eraill.
 • Modiwl Datblygu 3
  Rheoli; strategaethau, strwythurau a systemau. I gynnwys cynllunio ar gyfer gwella a rheoli adnoddau ariannol a dynol.
 • Modiwl Datblygu 4
  Cyflwyno mwy trwy gydweithrediad effeithiol. I gynnwys lles ac ymgysylltiad effeithiol, a gweithio gyda rhanddeiliaid ac asiantaethau allanol.
 • Modiwl Datblygu 5
  Arfarnu ac effaith. Cyfranogwyr yn cyflwyno i grŵp o gymheiriaid am sut maen nhw wedi datblygu fel arweinydd a sut mae eu gweithredoedd yn arddangos effaith ar safonau.

 

Caiff y rhaglen hon ei chyflwyno ar-lein, drwy Teams, gyda phob Modiwl yn cynnwys 2 sesiwn 2.5 awr.

 

Yn ogystal, bydd pob cyfranogwr yn cwblhau Tasg Profiad Arweinyddiaeth trwy ddefnyddio’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf wrth ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth.

 

Bydd gan bob cyfranogwr fentor yn yr ysgol a fydd yn darparu cefnogaeth o ran:

 • Datblygu ymhellach dealltwriaeth o ddisgwyliad a sialens rôl yr arweinydd canol
 • Gwella hunanymwybyddiaeth a datblygu sgiliau ac arferion myfyrio personol
 • Gwella eu gallu i ymdrin â materion a chysylltiadau cymhleth
 • Gwella eu gallu i arwain trwy ddylanwadu ac ymgysylltu.

 

Bydd hefyd sesiynau rhwydweithio â chymheiriaid a fydd yn arwain at rannu syniadau, cefnogaeth gan gymheiriaid a datrys problemau ar y cyd, a fydd yn darparu cyfle i ddysgu gan eraill.

Mae’r rhaglen yn ceisio manteisio ar gyfleoedd e-ddysgu a thechnoleg trwy ddarparu’r holl ddeunydd dysgu, ymchwil a chyfarwyddyd yn ddigidol. Dyma’r prif ddull o gasglu a chyfnewid gwybodaeth a dysgu.

 

Cais

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen, dylai’r unigolyn:

 

 1. Gwblhau’r Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth [HASA].
 2. Trafod ei addasrwydd gyda’r pennaeth neu’r rheolwr llinell fel sy’n briodol.
 3. Cwblhau a chyflwyno ffurflen gais erbyn 1yp ar 30 Tachwedd trwy ddefnyddio’r ddolen isod.

Os ydych eisiau trafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel isod.

 

Rhanbarth Cydlynydd Cyswllt
CCD Emma Coates
Alison Tovey
emma.coates@cscjes.org.uk
alison.tovey@cscjes.org.uk
GCA Adelaide Dunn
Deb Woodward
adelaide.dunn @sewaleseas.org.uk
deb.woodward@sewaleseas.org.uk
ERW Sarah Perdue
Tom Fanning
sarah.perdue@erw.org.uk
tom.fanning@erw.org.uk
GwE Dave Edwards
Ceri Kenrick
davidwilliamedwards@gwegogledd.cymru
cerisiankenrick@gwegogledd.cymru

 

Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod canlyniad eu cais erbyn 14 Rhagfyr.

 

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer carfan 2020-21 wedi cau yn awr.

2019-2020

Mae’r rhaglen ddatblygu un-flwyddyn hon yn gyfle dysgu proffesiynol i arweinwyr canol ar hyd a lled Cymru. Mae’n rhaglen genedlaethol sy’n cael ei chyflwyno gan gonsortia rhanbarthol ac yn cael ei chymeradwyo gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, gyda chyfle am achrediad mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor.

CYNULLEIDFA
Bydd y rhaglen hon ar gael i bob arweinydd canol drwy Gymru sy’n gyfrifol am feysydd penodol a/neu reoli staff.

PWRPAS
Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth effeithiol iawn trwy hunanarfarnu a myfyrio, gan archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach.

Trwy’r rhaglen hon ac yn rhan o’r continwwm dysgu proffesiynol, bydd cyfranogwyr yn:

 • datblygu dealltwriaeth o’r rôl
 • datblygu ymhellach eu dealltwriaeth o’r agenda diwygio cenedlaethol
 • datblygu eu harfer yn unol â’r safonau arweinyddiaeth ffurfiol
 • paratoi ar gyfer ymgysylltiad effeithiol gydag elfennau pwrpasol o wybodaeth arbenigol a sgiliau; MDPhau, ADY, Cymraeg, ysgolion ffydd, ysgolion bach ac ati.

 

DULL CYFLWYNO
Mae’r rhaglen hon yn rhan o broses ddatblygu barhaus a dilyniannol sy’n cyd-fynd â’r llwybr dysgu proffesiynol a bydd yn adeiladu ar y sgiliau a’r wybodaeth am ddysgu proffesiynol blaenorol yr unigolyn. Mae modiwlau craidd (cyfwerth â 5 diwrnod) yn rhoi modd i’r cyfranogwr ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth i fod yn arweinydd ysgol effeithiol ynghyd â chyfle i ymgysylltu’n effeithiol â modiwlau pwrpasol/arbenigol sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r meysydd maen nhw’n gyfrifol amdanynt.

Mae cyflwyno’r rhaglen arweinwyr canol ar gyfer 2019/20 yn cynnwys mentora, rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth unigol.

Bydd yr holl weithgareddau sy’n rhan o’r rhaglen yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog.

Mae modd cael mynediad at y rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a bydd yn cael ei chyflwyno gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid sy’n cynnwys Awdurdodau Lleol ac Addysg Uwch.

Bydd y rhaglen ddatblygu yn cynnwys:

 • Modiwl Datblygu 1
  Beth yw arweinyddiaeth ganol effeithiol yn y cyd-destun presennol? – i gynnwys safonau, Cenhadaeth ein Cenedl, Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu
 • Modiwl Datblygu 2
  Arwain addysgeg, cyflwyno addysgu a dysgu effeithiol – i gynnwys arferion monitro effeithiol a dadansoddi deilliannau monitro. Atebolrwydd, rolau a chyfrifoldebau’r  rôl ac eraill
 • Modiwl Datblygu 3
  Rheoli; strategaethau, strwythurau a systemau – i gynnwys cynllunio ar gyfer gwella a rheoli adnoddau ariannol a dynol
 • Modiwl Datblygu 4
  Cyflwyno mwy trwy gydweithrediad effeithiol – i gynnwys lles ac ymgysylltiad effeithiol, a gweithio gyda rhanddeiliaid ac asiantaethau allanol
 • Modiwl Datblygu 5
  Arfarnu ac effaith – cyfranogwyr yn cyflwyno i grŵp o gymheiriaid am sut maen nhw wedi datblygu fel arweinydd a sut mae eu gweithredoedd yn arddangos effaith ar safonau.

 

Yn ogystal, bydd pob cyfranogwr yn cwblhau tasg profiad arweinyddiaeth trwy ddefnyddio’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf wrth ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth.

Bydd gan bob cyfranogwr fentor yn yr ysgol a fydd yn darparu cefnogaeth o ran:

 • Datblygu ymhellach ddisgwyliad a her ynghylch rôl yr arweinydd canol
 • Gwella hunanymwybyddiaeth a datblygu sgiliau ac arferion myfyrio personol
 • Gwella eu gallu i ymdrin â materion a chysylltiadau cymhleth
 • Gwella eu gallu i arwain trwy ddylanwadu ac ymgysylltu.

 

Bydd hefyd sesiynau rhwydweithio â chymheiriaid a fydd yn arwain at rannu syniadau, cefnogaeth gan gymheiriaid a datrys problemau ar y cyd, a fydd yn darparu cyfle i ddysgu gan eraill.

Mae’r rhaglen yn ceisio manteisio ar gyfleoedd e-ddysgu a thechnoleg trwy ddarparu’r holl ddeunydd dysgu, ymchwil a chyfarwyddyd yn ddigidol. Dyma’r prif ddull o gasglu a chyfnewid gwybodaeth a dysgu.

CAIS

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen, dylai’r unigolyn:

 1. Gwblhau’r Hunan Adolygiad Safonau Unigol (ISSR)
 2. Trafod ei addasrwydd gyda’r pennaeth neu’r rheolwr llinell fel sy’n briodol
 3. Cwblhau a chyflwyno ffurflen gais erbyn dydd Mercher 18 Medi trwy ddefnyddio’r ddolen isod.

Os ydych eisiau trafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel isod.

 

RHANBARTH CYDLYNYDD  CYSWLLT
CCD Jendy Hillier
Alison Tovey
jendy.h.hillier@cscjes.org.uk
alison.tovey@cscjes.org.uk
GCA Peter Jenkins
Deb Woodward
peter.jenkins@sewaleseas.org.uk
deb.woodward@sewaleseas.org.uk
ERW Sarah Perdue
Tom Fanning
sarah.perdue@erw.org.uk
tom.fanning@erw.org.uk
GwE Dave Edwards
Ceri Kenrick
davidwilliamedwards@gwegogledd.cymru
cerisiankenrick@gwegogledd.cymru

 

 

Mae’r cofrestriadau ar gyfer y rhaglen hon yn 2019-20 wedi cau