RhDUA- Rhaglen Ddatblygu Genedlaethol ar gyfer Uwch Arweinwyr

 

2024-2025

Mae symud o arweinyddiaeth ganol i arweinyddiaeth uwch yn gofyn am newid i syniadaeth ysgol gyfan, y sgiliau i reoli timau cymhleth a blaenoriaethau cystadleuol gan sicrhau eich bod yn cadw dysgwyr yng nghanol popeth rydych chi’n ei wneud.

Mae’r rhaglen ddatblygu hon sy’n flwyddyn o hyd yn gyfle dysgu proffesiynol ar gyfer uwch arweinwyr ledled Cymru. Bydd y cyfranogwr yn gweithio’n unigol ac ar y cyd ag eraill fel arweinwyr sefydliadau sy’n dysgu. Mae hon yn rhaglen genedlaethol wedi’i chydlynu gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid cyflenwi.

Cynulleidfa

Mae’r rhaglen hon ar gyfer arweinwyr sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am agwedd ar arweinyddiaeth ar draws sefydliad. Mae hyn yn cynnwys uwch arweinwyr cwricwlwm/bugeiliol ac aelodau o’r uwch dȋm arwain, megis penaethiaid cynorthwyol neu ddirprwy benaethiaid.

Diben

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth hynod effeithiol trwy hunanarfarnu a myfyrio, gan archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach.

Trwy’r rhaglen hon ac yn rhan o’r continwwm dysgu proffesiynol, bydd cyfranogwyr yn:

 • Datblygu eu dealltwriaeth o rôl uwch arweinydd ymhellach
 • Datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau y dylai uwch arweinydd effeithiol eu gwybod a gallu eu mabwysiadu
 • Cael cyfle i ddatblygu’r ymddygiadau arweinyddiaeth sy’n ofynnol ar gyfer uwch arweinydd effeithiol
 • Datblygu eu dealltwriaeth o’r agenda diwygio cenedlaethol ymhellach
 • Datblygu eu harfer o fewn y safonau arweinyddiaeth ffurfiol


Dull Cyflwyno

Mae’r rhaglen hon yn rhan o broses ddatblygu barhaus a dilyniannol sy’n cyd-fynd â’r llwybr dysgu proffesiynol ac fe fydd yn adeiladu ar sgiliau a gwybodaeth dysgu proffesiynol blaenorol yr unigolyn.

Mae modiwlau craidd sy’n caniatáu i’r cyfranogwr ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth i fod yn uwch arweinydd effeithiol.

Mae cyflwyno’r rhaglen uwch arweinwyr yn cynnwys mentora, rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a Hunan Adolygiad Safonau arweinyddiaeth unigol.

Bydd yr holl weithgareddau a wneir fel rhan o’r rhaglen hon yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog.

Ceir mynediad at y rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a bydd yn cael ei chyflwyno gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys:

Modiwl 1   Gwerthoedd ac Ymagweddau, Hunan-Fyfyrio

Modiwl 2   Gweithio gydag Eraill

Modiwl 3   Hyfforddi a Mentora

Modiwl 4   Addysgeg

Modiwl 5   Cydweithio

 • Bydd pob cyfranogwr yn ymgymryd â thasg profiad arweinyddiaeth gan ddefnyddio’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf wrth ddatblygu eu sgiliau arwain
 • Bydd cyfranogwyr hefyd yn cael Hyfforddwr Arweinyddiaeth a fydd yn cefnogi’r cyfranogwyr ac yn hwyluso’r rhwydwaith cymorth cymheiriaid
 • Bydd cyfranogwyr yn ymgysylltu â sesiynau rhwydwaith cymheiriaid a fydd yn arwain at rannu syniadau, cefnogaeth cymheiriaid a datrys problemau ar y cyd, gan roi’r cyfle i ddysgu gan eraill ar draws y system

Mae’r rhaglen yn ceisio cynyddu cyfleoedd e-ddysgu a thechnoleg i’r eithaf trwy’r holl gynnwys dysgu, ymchwil a chyfarwyddiadol sydd ar gael yn ddigidol. Dyma fydd y prif fodd o gasglu a chyfnewid gwybodaeth a dysgu.

Cais

Mae’r broses ymgeisio yn agor ar 17 Medi 2024
[Bydd dolen at y ffurflen gais ar gael ar y dudalen hon (ac ym Mwletin GwE) o’r diwrnod hwnnw ymlaen ac ni ellir cyflwyno cais cyn hynny.]

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylech:

 1. Ymgymryd â Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth (HASA)
  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno’r HASA gyda’ch cais.  Pwrpas y HASA yw eich cynorthwyo i fyfyrio ac i baratoi ar gyfer eich cais, mewn trafodaeth gyda’ch Pennaeth / rheolwr llinell.
 2. Cwblhau a chyflwyno’r ffurflen gais erbyn 1yp ar 10 Hydref 2024.
 3. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i sesiwn gychwynnol yn ystod yr wythnos yn cychwyn 25 Tachwedd 2024.
 4. Bydd y Rhaglen yn rhedeg o Ionawr i Dachwedd 2025.

 

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

Rhanbarth Cydlynydd Cyswllt
GwE Bryn Jones
Ceri Kenrick
RhDUA@gwegogledd.cymru

 

Gwybodaeth Bellach a manylion cais

2023-2024

Mae symud o arweinyddiaeth ganol i arweinyddiaeth uwch yn gofyn am newid i syniadaeth ysgol gyfan, y sgiliau i reoli timau cymhleth a blaenoriaethau cystadleuol gan sicrhau eich bod yn cadw dysgwyr yng nghanol popeth rydych chi’n ei wneud.

Mae’r rhaglen ddatblygu hon sy’n flwyddyn o hyd yn gyfle dysgu proffesiynol ar gyfer uwch arweinwyr ledled Cymru. Bydd y cyfranogwr yn gweithio’n unigol ac ar y cyd ag eraill fel arweinwyr sefydliadau sy’n dysgu. Mae hon yn rhaglen genedlaethol wedi’i chydlynu gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid cyflenwi.

Cynulleidfa

Mae’r rhaglen hon ar gyfer arweinwyr sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am agwedd ar arweinyddiaeth ar draws sefydliad. Mae hyn yn cynnwys uwch arweinwyr cwricwlwm/bugeiliol ac aelodau o’r uwch dȋm arwain, megis penaethiaid cynorthwyol neu ddirprwy benaethiaid.

Diben

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth hynod effeithiol trwy hunanarfarnu a myfyrio, gan archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach.

Trwy’r rhaglen hon ac yn rhan o’r continwwm dysgu proffesiynol, bydd cyfranogwyr yn:

 • Datblygu eu dealltwriaeth o rôl uwch arweinydd ymhellach
 • Datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau y dylai uwch arweinydd effeithiol eu gwybod a gallu eu mabwysiadu
 • Cael cyfle i ddatblygu’r ymddygiadau arweinyddiaeth sy’n ofynnol ar gyfer uwch arweinydd effeithiol
 • Datblygu eu dealltwriaeth o’r agenda diwygio cenedlaethol ymhellach
 • Datblygu eu harfer o fewn y safonau arweinyddiaeth ffurfiol


Dull Cyflwyno

Mae’r rhaglen hon yn rhan o broses ddatblygu barhaus a dilyniannol sy’n cyd-fynd â’r llwybr dysgu proffesiynol ac fe fydd yn adeiladu ar sgiliau a gwybodaeth dysgu proffesiynol blaenorol yr unigolyn.

Mae modiwlau craidd sy’n caniatáu i’r cyfranogwr ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth i fod yn uwch arweinydd effeithiol.

Mae cyflwyno’r rhaglen uwch arweinwyr yn cynnwys mentora, rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a Hunan Adolygiad Safonau arweinyddiaeth unigol.

Bydd yr holl weithgareddau a wneir fel rhan o’r rhaglen hon yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog.

Ceir mynediad at y rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a bydd yn cael ei chyflwyno gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys:

Modiwl 1   Gwerthoedd ac Ymagweddau, Hunan-Fyfyrio

Modiwl 2   Gweithio gydag Eraill

Modiwl 3   Hyfforddi a Mentora

Modiwl 4   Addysgeg

Modiwl 5   Cydweithio

 • Bydd pob cyfranogwr yn ymgymryd â thasg profiad arweinyddiaeth gan ddefnyddio’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf wrth ddatblygu eu sgiliau arwain
 • Bydd cyfranogwyr hefyd yn cael Hyfforddwr Arweinyddiaeth a fydd yn cefnogi’r cyfranogwyr ac yn hwyluso’r rhwydwaith cymorth cymheiriaid
 • Bydd cyfranogwyr yn ymgysylltu â sesiynau rhwydwaith cymheiriaid a fydd yn arwain at rannu syniadau, cefnogaeth cymheiriaid a datrys problemau ar y cyd, gan roi’r cyfle i ddysgu gan eraill ar draws y system

Mae’r rhaglen yn ceisio cynyddu cyfleoedd e-ddysgu a thechnoleg i’r eithaf trwy’r holl gynnwys dysgu, ymchwil a chyfarwyddiadol sydd ar gael yn ddigidol. Dyma fydd y prif fodd o gasglu a chyfnewid gwybodaeth a dysgu.

Cais

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer carfan 2023-24 wedi cau

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylech:

 1. Ymgymryd â Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth (HASA)
  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno’r HASA gyda’ch cais.  Pwrpas y HASA yw eich cynorthwyo i fyfyrio ac i baratoi ar gyfer eich cais, mewn trafodaeth gyda’ch Pennaeth / rheolwr llinell.
 2. Trafod ei addasrwydd gyda’r pennaeth neu’r rheolwr llinell fel sy’n briodol
 3. Cwblhau a chyflwyno’r ffurflen gais erbyn 1yp ar 12 Hydref 2023.
 4. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i sesiwn gychwynnol yn ystod yr wythnos yn cychwyn 27/11/2023
 5. Bydd y Rhaglen yn rhedeg o Ionawr i Ragfyr 2024

 

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

Rhanbarth Cydlynydd Cyswllt
GwE Bryn Jones
Ceri Kenrick
RhDUA@gwegogledd.cymru

 

Gwybodaeth Bellach a manylion cais

2022-2023

Mae symud o arweinyddiaeth ganol i arweinyddiaeth uwch yn gofyn am newid i syniadaeth ysgol gyfan, y sgiliau i reoli timau cymhleth a blaenoriaethau cystadleuol gan sicrhau eich bod yn cadw dysgwyr yng nghanol popeth rydych chi’n ei wneud.

Mae’r rhaglen ddatblygu hon sy’n flwyddyn o hyd yn gyfle dysgu proffesiynol ar gyfer uwch arweinwyr ledled Cymru. Bydd y cyfranogwr yn gweithio’n unigol ac ar y cyd ag eraill fel arweinwyr sefydliadau sy’n dysgu. Mae hon yn rhaglen genedlaethol wedi’i chydlynu gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid cyflenwi.

Cynulleidfa

Mae’r rhaglen hon ar gyfer arweinwyr sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am agwedd ar arweinyddiaeth ar draws sefydliad. Mae hyn yn cynnwys uwch arweinwyr cwricwlwm/bugeiliol ac aelodau o’r uwch dȋm arwain, megis penaethiaid cynorthwyol neu ddirprwy benaethiaid.

Diben

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth hynod effeithiol trwy hunanarfarnu a myfyrio, gan archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach.

Trwy’r rhaglen hon ac yn rhan o’r continwwm dysgu proffesiynol, bydd cyfranogwyr yn:

 • Datblygu eu dealltwriaeth o rôl uwch arweinydd ymhellach
 • Datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau y dylai uwch arweinydd effeithiol eu gwybod a gallu eu mabwysiadu
 • Cael cyfle i ddatblygu’r ymddygiadau arweinyddiaeth sy’n ofynnol ar gyfer uwch arweinydd effeithiol
 • Datblygu eu dealltwriaeth o’r agenda diwygio cenedlaethol ymhellach
 • Datblygu eu harfer o fewn y safonau arweinyddiaeth ffurfiol


Dull Cyflwyno

Mae’r rhaglen hon yn rhan o broses ddatblygu barhaus a dilyniannol sy’n cyd-fynd â’r llwybr dysgu proffesiynol ac fe fydd yn adeiladu ar sgiliau a gwybodaeth dysgu proffesiynol blaenorol yr unigolyn.

Mae modiwlau craidd sy’n caniatáu i’r cyfranogwr ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth i fod yn uwch arweinydd effeithiol.

Mae cyflwyno’r rhaglen uwch arweinwyr yn cynnwys mentora, rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a Hunan Adolygiad Safonau arweinyddiaeth unigol.

Bydd yr holl weithgareddau a wneir fel rhan o’r rhaglen hon yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog.

Ceir mynediad at y rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a bydd yn cael ei chyflwyno gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys:

Modiwl 1   Gwerthoedd ac Ymagweddau, Hunan-Fyfyrio

Modiwl 2   Gweithio gydag Eraill

Modiwl 3   Hyfforddi a Mentora

Modiwl 4   Addysgeg

Modiwl 5   Cydweithio

 • Bydd pob cyfranogwr yn ymgymryd â thasg profiad arweinyddiaeth gan ddefnyddio’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf wrth ddatblygu eu sgiliau arwain
 • Bydd cyfranogwyr hefyd yn cael Hyfforddwr Arweinyddiaeth a fydd yn cefnogi’r cyfranogwyr ac yn hwyluso’r rhwydwaith cymorth cymheiriaid
 • Bydd cyfranogwyr yn ymgysylltu â sesiynau rhwydwaith cymheiriaid a fydd yn arwain at rannu syniadau, cefnogaeth cymheiriaid a datrys problemau ar y cyd, gan roi’r cyfle i ddysgu gan eraill ar draws y system

Mae’r rhaglen yn ceisio cynyddu cyfleoedd e-ddysgu a thechnoleg i’r eithaf trwy’r holl gynnwys dysgu, ymchwil a chyfarwyddiadol sydd ar gael yn ddigidol. Dyma fydd y prif fodd o gasglu a chyfnewid gwybodaeth a dysgu.

Cais

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer carfan 2022-23 yn agor ar 20/09/2022.

Bydd y broses ymgeisio yn cau am 1yp ar 13/10/2022.

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylech:

 1. Ymgymryd â Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth (HASA)
  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno’r HASA gyda’ch cais.  Pwrpas y HASA yw eich cynorthwyo i fyfyrio ac i baratoi ar gyfer eich cais, mewn trafodaeth gyda’ch Pennaeth / rheolwr llinell.
 2. Trafod ei addasrwydd gyda’r pennaeth neu’r rheolwr llinell fel sy’n briodol
 3. Cwblhau a chyflwyno’r ffurflen gais hon erbyn 1yp ar 13 Hydref 2022.
 4. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i sesiwn gychwynnol yn ystod yr wythnos yn cychwyn 28/11/2022
 5. Bydd y Rhaglen yn rhedeg o Ionawr i Ragfyr 2023

 

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

Rhanbarth Cydlynydd Cyswllt
GwE Bryn Jones
Ceri Kenrick
RhDUA@gwegogledd.cymru

 

Gwybodaeth Bellach a manylion cais

2021-2022

Mae symud o arweinyddiaeth ganol i arweinyddiaeth uwch yn gofyn am newid i syniadaeth ysgol gyfan, y sgiliau i reoli timau cymhleth a blaenoriaethau cystadleuol gan sicrhau eich bod yn cadw dysgwyr yng nghanol popeth rydych chi’n ei wneud.

Mae’r rhaglen ddatblygu hon sy’n flwyddyn o hyd yn gyfle dysgu proffesiynol ar gyfer uwch arweinwyr ledled Cymru. Bydd y cyfranogwr yn gweithio’n unigol ac ar y cyd ag eraill fel arweinwyr sefydliadau sy’n dysgu. Mae hon yn rhaglen genedlaethol wedi’i chydlynu gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid cyflenwi.

Cynulleidfa

Mae’r rhaglen hon ar gyfer arweinwyr sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am agwedd ar arweinyddiaeth ar draws sefydliad. Mae hyn yn cynnwys uwch arweinwyr cwricwlwm/bugeiliol ac aelodau o’r uwch dȋm arwain, megis penaethiaid cynorthwyol neu ddirprwy benaethiaid.

Diben

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth hynod effeithiol trwy hunanarfarnu a myfyrio, gan archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach.

Trwy’r rhaglen hon ac yn rhan o’r continwwm dysgu proffesiynol, bydd cyfranogwyr yn:

 • Datblygu eu dealltwriaeth o rôl uwch arweinydd ymhellach
 • Datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau y dylai uwch arweinydd effeithiol eu gwybod a gallu eu mabwysiadu
 • Cael cyfle i ddatblygu’r ymddygiadau arweinyddiaeth sy’n ofynnol ar gyfer uwch arweinydd effeithiol
 • Datblygu eu dealltwriaeth o’r agenda diwygio cenedlaethol ymhellach
 • Datblygu eu harfer o fewn y safonau arweinyddiaeth ffurfiol


Dull Cyflwyno

Mae’r rhaglen hon yn rhan o broses ddatblygu barhaus a dilyniannol sy’n cyd-fynd â’r llwybr dysgu proffesiynol ac fe fydd yn adeiladu ar sgiliau a gwybodaeth dysgu proffesiynol blaenorol yr unigolyn.

Mae modiwlau craidd sy’n caniatáu i’r cyfranogwr ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth i fod yn uwch arweinydd effeithiol.

Mae cyflwyno’r rhaglen uwch arweinwyr yn cynnwys mentora, rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a Hunan Adolygiad Safonau arweinyddiaeth unigol.

Bydd yr holl weithgareddau a wneir fel rhan o’r rhaglen hon yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog.

Ceir mynediad at y rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a bydd yn cael ei chyflwyno gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys:

Modiwl 1   Gwerthoedd ac Ymagweddau, Hunan-Fyfyrio

Modiwl 2   Gweithio gydag Eraill

Modiwl 3   Hyfforddi a Mentora

Modiwl 4   Addysgeg

Modiwl 5   Cydweithio

 • Bydd pob cyfranogwr yn ymgymryd â thasg profiad arweinyddiaeth gan ddefnyddio’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf wrth ddatblygu eu sgiliau arwain
 • Bydd cyfranogwyr hefyd yn cael Hyfforddwr Arweinyddiaeth a fydd yn cefnogi’r cyfranogwyr ac yn hwyluso’r rhwydwaith cymorth cymheiriaid
 • Bydd cyfranogwyr yn ymgysylltu â sesiynau rhwydwaith cymheiriaid a fydd yn arwain at rannu syniadau, cefnogaeth cymheiriaid a datrys problemau ar y cyd, gan roi’r cyfle i ddysgu gan eraill ar draws y system

Mae’r rhaglen yn ceisio cynyddu cyfleoedd e-ddysgu a thechnoleg i’r eithaf trwy’r holl gynnwys dysgu, ymchwil a chyfarwyddiadol sydd ar gael yn ddigidol. Dyma fydd y prif fodd o gasglu a chyfnewid gwybodaeth a dysgu.

Cais

Mae’r ceisiadau ar gyfer carfan 2021-22 yn cau am 1yp ar 14/10/21.

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylech:

 1. Ymgymryd â Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth (HASA)
 2. Trafod ei addasrwydd gyda’r pennaeth neu’r rheolwr llinell fel sy’n briodol
 3. Cwblhau a chyflwyno’r ffurflen gais erbyn y dyddiad cau sydd wedi’i nodi gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

Rhanbarth Cydlynydd Cyswllt
GwE Rhys Williams
Ceri Kenrick
RhDUA@gwegogledd.cymru

 

Gwybodaeth Bellach a manylion cais

 

2020-2021

 

 

Mae symud o arweinyddiaeth ganol i arweinyddiaeth uwch yn gofyn am newid i syniadaeth ysgol gyfan, y sgiliau i reoli timau cymhleth a blaenoriaethau cystadleuol gan sicrhau eich bod yn cadw dysgwyr yng nghanol popeth rydych chi’n ei wneud.

Mae’r rhaglen ddatblygu hon sy’n flwyddyn o hyd yn gyfle dysgu proffesiynol ar gyfer uwch arweinwyr ledled Cymru. Bydd y cyfranogwr yn gweithio’n unigol ac ar y cyd ag eraill fel arweinwyr sefydliadau sy’n dysgu. Mae hon yn rhaglen genedlaethol wedi’i chydlynu gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid cyflenwi.

Cynulleidfa

Mae’r rhaglen hon ar gyfer arweinwyr sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am agwedd ar arweinyddiaeth ar draws sefydliad. Mae hyn yn cynnwys uwch arweinwyr cwricwlwm/bugeiliol ac aelodau o’r uwch dȋm arwain, megis penaethiaid cynorthwyol neu ddirprwy benaethiaid.

 

Diben

 

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth hynod effeithiol trwy hunanarfarnu a myfyrio, gan archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach.

Trwy’r rhaglen hon ac yn rhan o’r continwwm dysgu proffesiynol, bydd cyfranogwyr yn:

 • Datblygu eu dealltwriaeth o rôl uwch arweinydd ymhellach
 • Datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau y dylai uwch arweinydd effeithiol eu gwybod a gallu eu mabwysiadu
 • Cael cyfle i ddatblygu’r ymddygiadau arweinyddiaeth sy’n ofynnol ar gyfer uwch arweinydd effeithiol
 • Datblygu eu dealltwriaeth o’r agenda diwygio cenedlaethol ymhellach
 • Datblygu eu harfer o fewn y safonau arweinyddiaeth ffurfiol

 

Dull Cyflwyno

Mae’r rhaglen hon yn rhan o broses ddatblygu barhaus a dilyniannol sy’n cyd-fynd â’r llwybr dysgu proffesiynol ac fe fydd yn adeiladu ar sgiliau a gwybodaeth dysgu proffesiynol blaenorol yr unigolyn.

Mae modiwlau craidd sy’n caniatáu i’r cyfranogwr ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth i fod yn uwch arweinydd effeithiol.

Mae cyflwyno’r rhaglen uwch arweinwyr yn cynnwys mentora, rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a Hunan Adolygiad Safonau arweinyddiaeth unigol.

Bydd yr holl weithgareddau a wneir fel rhan o’r rhaglen hon yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog.

Ceir mynediad at y rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a bydd yn cael ei chyflwyno gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys:

Modiwl 1   Gwerthoedd ac Ymagweddau, Hunan-Fyfyrio

Modiwl 2   Gweithio gydag Eraill

Modiwl 3   Hyfforddi a Mentora

Modiwl 4   Addysgeg

Modiwl 5   Cydweithio

 • Bydd pob cyfranogwr yn ymgymryd â thasg profiad arweinyddiaeth gan ddefnyddio’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf wrth ddatblygu eu sgiliau arwain
 • Bydd cyfranogwyr hefyd yn cael Hyfforddwr Arweinyddiaeth a fydd yn cefnogi’r cyfranogwyr ac yn hwyluso’r rhwydwaith cymorth cymheiriaid
 • Bydd cyfranogwyr yn ymgysylltu â sesiynau rhwydwaith cymheiriaid a fydd yn arwain at rannu syniadau, cefnogaeth cymheiriaid a datrys problemau ar y cyd, gan roi’r cyfle i ddysgu gan eraill ar draws y system

Mae’r rhaglen yn ceisio cynyddu cyfleoedd e-ddysgu a thechnoleg i’r eithaf trwy’r holl gynnwys dysgu, ymchwil a chyfarwyddiadol sydd ar gael yn ddigidol. Dyma fydd y prif fodd o gasglu a chyfnewid gwybodaeth a dysgu.

 

Cais

Mae’r ceisiadau’n cau am 1yp ar ddydd Llun 23ain Tachwedd 2020.

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer carfan 2020-21 wedi cau yn awr.

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylai’r unigolyn wneud y canlynol:

 1. Ymgymryd â Hunan Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth (HASA)
 2. Trafod ei addasrwydd gyda’r pennaeth neu’r rheolwr llinell fel sy’n briodol
 3. Cwblhau a chyflwyno’r ffurflen gais erbyn y dyddiad cau sydd wedi’i nodi gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

Rhanbarth Cydlynydd Cyswllt
CCD Emma Coates

Alison Tovey

Emma.Coates@cscjes.org.uk

alison.tovey@cscjes.org.uk

GCA Adelaide Dunn

Deb Woodward

Adelaide.Dunn@sewaleseas.org.uk

deb.woodward@sewaleseas.org.uk

ERW Tom Fanning

Sarah Perdue

tom.fanning@erw.cymru

sarah.perdue@erw.cymru

GwE Rhys Williams

Ceri Kenrick

edwardrhyswilliams@gwegogledd.cymru

cerisiankenrick@gwegogledd.cymru

Gwybodaeth Bellach a manylion cais