Select Page

Rhaglenni Datblygu Arweinyddiaeth GwE

Mae gwaith ymchwil rhyngwladol yn dangos bod arweinyddiaeth yn ail yn unig i addysgu yn y dosbarth fel dylanwad ar ddysgu a deilliannau.

Rydym o’r farn bod ein holl ymarferwyr yn arweinyddion, p’un a ydynt yn arwain dysgwyr, ymarferwyr eraill neu ysgolion. Rydym yn ymrwymedig i feithrin capasiti arweinyddiaeth drwy annog a chefnogi pob ymarferydd i ddatblygu ei botensial arweinyddiaeth ei hun a photensial arweinyddiaeth ymarferwyr eraill.

Mae GwE wedi ymrwymo felly, i gyflwyno trefn o ddatblygu arweinyddiaeth i bawb – datblygu sy’n gynyddol, yn seiliedig ar ymarfer ac yn parhau gydol gyrfa. Mae hyn wedi’i ymgorffori yn y llwybr datblygu arweinyddiaeth. Mae’r llwybr yn adlewyrchu egwyddorion a strategaethau Cenedlaethol ar gyfer datblygu arweinyddiaeth ac yn gwbl gyson â’r Model Dysgu Proffesiynol. Mae’n cael ei danategu gan y Safonau Arweinyddiaeth ac mae’r cymorth a’r cyfleoedd datblygu o fewn y llwybr yn hyblyg i anghenion ac amgylchiadau unigol pob ymarferydd.

Mae GwE, mewn cydweithrediad gyda rhanddeiliaid allweddol eraill, wedi cynllunio a pharatoi Rhaglen Arweinyddiaeth traws sector cynhwysfawr ar gyfer ymarferwyr y Rhanbarth.

Mawr obeithiwn y byddwch yn manteisio ar y cyfleoedd datblygu proffesiynol effeithiol hyn.

CRYNODEB:

RhDAG – Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol 
Rhaglen ddatblygu ymarferol, traws-gyfnod, a fydd yn:

 • Gwella eich Gwybodaeth
 • Meithrin eich hyder
 • Datblygu eich sgiliau arwain a rheoli

Partneriaeth datblygu arweinyddiaeth rhwng GwE ac ysgolion ar draws Gogledd Cymru. Bydd cynnwys pob diwrnod datblygu yn ymwneud â Safonau Arweinyddiaeth LlC. Mae chwe diwrnod wyneb i wyneb ac un diwrnod ar gyfer ymweliadau ysgol i ysgol.

Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM – Diploma Lefel 4 a 5 – Gweithwyr Proffesiynol Addysg
Mae’r Diploma lefel 4 a 5 yn rhaglen Prentisiaeth Uwch sy’n anelu at ddatblygu eich sgiliau a’ch technegau arweinyddiaeth a rheolaeth drwy ddull asesu cymysg, gan eich darparu gyda chymhwyster sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr o fewn addysg ac a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant.

RhDDB – Rhaglen Datblygu Darpar Benaethiaid
Manylion i ddilyn

Rhaglen Asesu CPCP (Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth)
Mae Rhaglen Asesu CPCP yn penderfynu a yw ymgeisydd yn bodloni gofynion penodol er mwyn ennill y Cymhwyster ai peidio.
Mae’r rownd ymgeisio 2016-17 yn agored yn awr. Gweler isod dolenni i’r wybodaeth a’r ddogfennaeth perthnasol.

RhDPN – Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd 
Manylion i ddilyn

RhDP – Rhaglen Datblygu Penaethiaid 
Datblygiad porffesiynol ungryw a chyffrous ar gyfer Penaethiaid llwyddiannus, sy’n barod i symud i’r cam nesaf yn eu gyrfa. Rhaglen 4 diwrnod yn edrych ar themâu craidd arweinyddiaeth sy’n bwysig i berfformiad effeithiol, gan gynnwys:

 • arwain newid a deilliannau llwyddiannus
 • darparu i’r holl randdeiliaid
 • grymuso ac atebolrwydd
 • datrys problemau
 • gweithio mewn tîm
 • hyfforddi

Darperir cyfleoedd i chi astudio datblygiad ymddygiadau arweinyddiaeth bersonol, y gwerthoedd a’r sgiliau arwain personol sy’n effeithio ar eich bywyd chi’ch hun, eich tîm a’ch ysgol. Bydd cyfle hefyd i gydweithio gyda Penaethiaid eraill yn rhanbarth GwE.

Gweler isod restr o Raglenni Arweinyddiaeth GwE sydd i ddod. Cliciwch y tabiau am fwy o wybodaeth.

RHAGLEN DATBLYGU ARWEINYDDIAETH GANOL – CARFAN 6 – HYDREF 2017 – MEHEFIN 2018

‘Arweinwyr Canol…yw ystafell injan yr ysgol. Maent yn allweddol i wella safonau…’ Bwrdd Datblygu Arweinyddiaeth Cenedlaethol 2014

Rhaglen ddatblygu ymarferol, traws-gyfnod, a

 • Gwella eich gwybodaeth
 • Meithrin eich hyder
 • Datblygu eich sgiliau

Y Trosolwg

Pwy sy’n arweinydd?

Trafododd Yr Athro Gerard Egan y syniad o ofyn i gant o bobl nodi gair neu frawddeg oedd yn diffinio hanfod arweinyddiaeth – felly pryd bynnag y byddai’r term arweinyddiaeth yn cael ei grybwyll, byddai’r ymateb yn amrywio’n fawr.

Credai mai hanfod arweinyddiaeth oedd cael ‘canlyniadau tu hwnt i’r cyffredin’, neu ‘ganlyniadau sy’n cyrraedd safon rhagoriaeth uchel’. Aeth yn ei flaen, ‘Nid yw arweinyddiaeth yn golygu gwneud ein gwaith a chyrraedd ein hamcanion; dyna beth yr ydym ni i fod i’w wneud. Nid canlyniadau cyffredin yw sylwedd arweinyddiaeth.’

‘Arweinwyr yw pobl sy’n cynhyrchu canlyniadau tu hwnt i’r cyffredin ac yn cyflawni safonau rhagoriaeth yn gyson. Mae unrhyw un sy’n gwneud hyn o fewn sefydliad (ysgol) yn arweinydd. Felly, gallwch fod yn arweinydd er nad ydych chi’n bennaeth ar unrhyw beth. Mae arweinyddiaeth yn golygu cynhyrchu canlyniadau sy’n cyfrannu at les cyffredinol y sefydliad. Mae arweinyddiaeth yn ymwneud ag allbwn, deilliannau ac effaith sy’n eithriadol.’

Pam bod y rhaglen hon yn wahanol?

Mae ein rôl yn syml:

Ein pwrpas craidd yw cynhyrchu deilliannau sydd tu hwnt i’r cyffredin, drwy ddefnyddio’r arferion gorau ar draws ein rhanbarth. Rydym yn cefnogi strategaeth Cymru i wella safonau mewn ysgolion drwy ddatblygu cydweithio ysgol-i-ysgol.

Ein nod yw hyrwyddo cydweithio ysgol-i-ysgol ym maes datblygu arweinyddiaeth ganol. Yn fyr, ysgolion yn cefnogi ac yn arwain ysgolion.

Mae Llwybr Datblygu Arweinyddiaeth Cymru yn cyfleu neges glir i ysgolion bod angen cynyddu cyfrifoldeb ysgol gyfan ac ar draws ysgolion; gan gynyddu cyfrifoldeb am eraill’.

Y Model Dysgu Proffesiynol (MDP) hwn fydd yn llywio rhaglen datblygu arweinyddiaeth ganol GwE.

Bydd y gyrwyr cylchol hyn yn yn cael eu plethu yn y rhaglen ddatblygu hon ac yn ffurfio sylfaen ar gyfer cynnwys a ffyrdd o weithio. Bydd y rhaglen yn para am flwyddyn a bydd tasgau i’w cwblhau rhwng pob sesiwn. Bydd pob aelod yn arwain prosiect ysgol sy’n gorfod dangos effaith a gwelliant mewn safonau dysgu, ymddygiad neu bresenoldeb.

Bydd cynnwys pob diwrnod datblygu yn ymwneud â Safonau Arweinyddiaeth LlC. Mae chwe diwrnod wyneb i wyneb ac un diwrnod ar gyfer ymweliadau ysgol i ysgol:

 • Diwrnod 1: Arwain dysgu ac addysgu
 • Diwrnod 2: Gweithio gyda chydweithwyr /arsylwi dosbarth
 • Diwrnod 3: Hunan arfarnu ac atebolrwydd
 • Diwrnod 4: Creu cyfeiriad strategol a rheoli cynllunio gweithredol
 • Diwrnod 5: Ymweliadau ysgol i ysgol: arsylwi cydweithwyr.
 • Diwrnod 6: Arwain staff a thimau i gyflawni safonau uchel yn y dysgu a’r addysgu
 • Diwrnod 7: Atebolrwydd, effaith, dylanwad a dathlu.

Bydd cydweithio rhwng ysgolion yn agwedd sylfaenol ar y ddarpariaeth.

Dylai pob gweithiwr proffesiynol ym mhob ysgol yng Ngogledd Cymru ystyried eu bod nhw’n aelodau gwerthfawr o fewn cymuned o addysgwyr sy’n hunan wella. Er mwyn sicrhau’r deilliannau gorau i bob dysgwr, rhaid i ni ddysgu oddi wrth ein gilydd a gofalu bod arferion gorau yn cael eu rhannu fel rhan o’r drefn. Yr hyn a ddylai fod yn sylfaen i ddatblygiad proffesiynol a gwelliant ym mhob ysgol yw ysbryd o gydweithwyr yn cefnogi’i gilydd, ac yn parchu ei gilydd.

Y Manylion

Pwy yw’r gynulleidfa darged?

Mae’r rhaglen ddatblygu hon i arweinwyr canol mewn swydd mewn ysgolion arbennig, cynradd ac uwchradd ar draws rhanbarth Gogledd Cymru. Mae pob ysgol yn wahanol; bach, mawr, gwledig, trefol, uwchradd, cynradd, arbennig, felly bydd y term arweinydd canol yn wahanol ym mhob ysgol. I gael eich derbyn ar y rhaglen hon, ein meini prawf yw athrawon sydd:

 • wedi bod yn dysgu am o leiaf pedair blynedd
 • ar y lleiaf, yn ‘ymarferwyr da’
 • yn arweinydd pwnc, adran neu gyfnod allweddol
 • am gael y cyfle i arwain ar flaenoriaeth allweddol o gynllun datblygu eu hysgol.

Mae’r rhaglen ddatblygu hon yn un traws-gyfnod a fydd yn galluogi’r holl aelodau i ddeall, gwerthfawrogi, rhannu a chydweithio efo cydweithwyr ar draws ein rhanbarth.

Pryd a ble?

Dwy garfan ar draws y rhanbarth: y naill drwy gyfrwng y Gymraeg a’r llall drwy gyfrwng y Saesneg.
Bydd adnoddau’r rhaglen yn ddwyieithog.

 • DIWRNOD 1: Dydd Iau, 12 Hydref 2017
 • DIWRNOD 2: Dydd Gwener, 13 Hydref 2017
 • DIWRNOD 3: Dydd Iau, 16 Tachwedd 2017
 • DIWRNOD 4: Dydd Mercher, 24 Ionawr 2018
 • DIWRNOD 5: Ymweliadau Ysgol i Ysgol
 • DIWRNOD 6: Dydd Mawrth, 17 Ebrill 2018
 • DIWRNOD 7: Dydd Gwener, 29 Mehefin 2018 – bore yn unig.

 

Bydd pob diwrnod yn dechrau am 9.00yb ac yn gorffen am 4.00yp. Rhaid i’r aelodau fynychu’r dyddiau i gyd.

Costau / Cyllid:

Dim cost i’r dyddiau datblygu (GwE yn ariannu)

 • Bydd yr ysgol yn talu costau llanw
 • Rhaid i’r aelodau dalu eu costau teithio ac ymchwil
 • Efallai y gall ysgolion ddefnyddio grantiau GEY / GAD os yw’r prosiect ysgol yn ymwneud â blaenoriaeth o fewn eu ‘cynlluniau.’

Disgwylir i aelodau fynychu POB diwrnod datblygu

 

Cynnwys y rhaglen:

 • Bydd yr aelodau yn gwneud ymchwil gweithredu yn ystod y rhaglen; gofynnir iddynt gadw dyddiadur myfyriol a dangos sut mae’r arfer hon yn effeithio ar eu datblygiad personol.
 • Rhoddir sylw i’r Safonau Arweinyddiaeth Proffesiynol a fydd yn galluogi’r aelodau i fesur a thracio eu cynnydd a’u datblygiad ac adnabod eu hanghenion i’r dyfodol.
 • Bydd pob aelod yn arwain prosiect ysgol; gofynnir iddynt arfarnu, cynllunio, arwain a monitor cynnydd eu prosiect. Gofynnir iddynt adrodd yn ôl i’w cydweithwyr ar y rhaglen a hwyluswyr y rhaglen, a’r UDA yn ôl yn eu hysgol. Mae atebolrwydd yn nodwedd allweddol i bob arweinydd.
 • Dangosir y manylion penodol ar gyfer pob diwrnod dros y dudalen.

Y broses:

 • Bydd gweithio ysgol-i-ysgol yn nod eglur o’r rhaglen o ran defnyddio arbenigedd staff ac arweinwyr o fewn ‘ ysgolion effeithiol.
 • Ymweld ag ysgolion ble bernir bob arweinyddiaeth ganol yn rhagorol.
 • Arsylwi’r addysgu a chysgodi arweinwyr canol wrth eu gwaith.
 • Theori ac ymchwil: trafod y dulliau dysgu, addysgu, ac arwain mwyaf effeithiol.
 • Mentora a hyfforddi un i un ac mewn grŵp.
 • Ymarfer myfyriol a dysgu ar y cyd.

Pam?

Gwella profiadau i ddisgyblion, gwella a chodi safonau.

I ddatblygu arweinyddiaeth.

RHAGLEN DDATBLYGU GwE

Mae RhDAG GwE yn cyd-fynd â Safonau Arweinyddiaeth Proffesiynol Llywodraeth Cymru ac yn rhoi sylw iddynt.

Diwrnod 1:
Dealltwriaeth glir o’r hyn yw dysgu ac addysgu rhagorol:

 • ein ffyrdd o weithio; Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol GwE (nid ‘cwrs’)
 • datblygiad personol, modelau a dulliau dysgu: grwpiau astudio
 • arfer dysgu ac addysgu effeithiol; addysgeg / metawybyddiaeth
 • blaenoriaethau cenedlaethol i wella dysgu ac addysgu
 • dadansoddi data a dealltwriaeth (lefel ysgol gyfan a disgybl unigol) a’i
 • ddefnyddio i bennu camau gweithredu ar gyfer gwella
 • modelau ac arsylwi dysgu ac addysgu rhagorol
 • strategaethau arweinyddiaeth i ddylanwadu ar ansawdd yr addysgu a/neu ymddygiad a’u gwella.

Diwrnod 2:
Arsylwi cydweithwyr (dosbarth). Mentora a hyffordddi:

 • dogfennau allweddol sy’n arddangos dysgu ac addysgu effeithiol
 • gwaith ymchwil ac arfer i greu protocol ar gyfer arsylwi cydweithwyr
 • yr hinsawdd yn y dosbarth
 • protocol ar gyfer arsylwi cydweithwyr ac ar gyfer annog hyn
 • sgiliau hyfforddi a mentora
 • sgiliau adrodd yn ôl

Diwrnod 3:
Arweinyddiaeth, atebolrwydd a hunan arfarnu:

 • arddulliau arwain effeithiol
 • arwain a rheoli
 • monitro, arfarnu ac adolygu / dadansoddi data
 • llunio datganiadau gwrthrychol / arfarnol
 • y cylch gwella
 • atebolrwydd ac adrodd yn ôl i reolwyr llinell; llywodraethwyr; cyrff allanol

Diwrnod 4:
Ymweliadau Ysgol i Ysgol; arsylwi cydweithwyr:

 • Yn ystod dyddiau datblygu 1, 2 a 3, bydd aelodau yn gweithio fesul pâr ac yn trefnu ymweliad hanner diwrnod i ysgol y naill a’r llall. Byddant yn arsylwi eu cydweithiwr ac yn cael profiad o brosesau, systemau a gweithdrefnau ysgol arall.

Diwrnod 5: 
Creu cyfeiriad strategol a rheoli cynllunio gweithredol:

 • cynllunio strategol a bwriad
 • adnabod gwerthoedd, credoau a diddordeb personol
 • datganiadau gweledigaeth a chenhadaeth
 • defnyddio gwybodaeth hunan arfarnu
 • Cynllunio gweithredol – cynlluniau CAMPUS
 • blaenoriaethu; dirprwyo; cyllido
 • edrych eto ar arddulliau arwain effeithiol

Diwrnod 6: 
Arwain staff a thimau i gyflawni safonau uchel yn y dysgu a’r addysgu:

 • nodweddion timau tra effeithiol
 • dynameg tîm a rôl unigolion
 • nodweddion deallusrwydd emosiynol
 • datblygu tîm a chyfnodau cynhyrchedd
 • cymhelliant a pherfformiad da
 • cefnogi staff drwy ‘newid’
 • delio gydag anghydfod
 • sgiliau – dirprwyo / rheoli amser
 • rheoli perfformiad
 • delio gyda thanberfformiad

Diwrnod 7: 
Atebolrwydd, effaith, dylanwad a dathlu:

 • Bydd yr hanner diwrnod olaf hwn yn dathlu gwaith y flwyddyn. Bydd pob aelod yn rhannu eu prosiect â grŵp bach o gydweithwyr ac Ymgynghorwyr Her / Ymgynghorwyr ALl. Byddant yn siarad am effaith eu gwaith yn yr ysgol a’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu am arweinyddiaeth.

Cyfle i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth ganol effeithiol

ARWEINYDD CANOL

Mae pob rôl arweinyddiaeth yn rhannu rhai sgiliau a phriodoleddau cyffredin, yn enwedig gweithio gydag eraill a dylanwadu arnynt er mwyn gwella profiadau dysgu pob dysgwr. Fodd bynnag, ar wahanol gamau o’r daith arweinyddiaeth bydd gan yr unigolyn anghenion gwahanol…’

Bydd gan arweinwyr canol mewn ysgolion gyfrifoldebau gwahanol a all gynnwys arwain y cwricwlwm, arwain adran neu gyfnod, arwain darpariaeth fugeiliol, arwain cymorth ychwanegol, neu arwain blaenoriaethau gwella ysgol penodol. Byddant yn gyfrifol am dîm o staff fel rheolwr llinell; arwain tîm sy’n cynnig darpariaeth benodol; neu arwain tîm sy’n ymwneud â gweithgareddau datblygu.

Wrth ddatblygu eu meysydd cyfrifoldeb penodol, mae arweinwyr canol yn cyfrannu at agenda gwella’r ysgol yn enwedig meithrin diwylliant dysgu sy’n diwallu anghenion pob dysgwr, tra byddant hefyd yn cyfrannu at ddatblygu galluoedd yn fwy cyffredinol.

Dyma rai gweithgareddau sy’n ymwneud â cherrig milltir arweinwyr canol (sy’n cyd-fynd â’r Safonau Arweinyddiaeth);

Maes Allweddol 1 Creu cyfeiriad strategol Cymryd cyfrifoldeb am gyflawni agweddau ar weledigaeth yr ysgol a deilliannau perfformiad yn eich maes. Rhannu’r weledigaeth hon â’ch tîm ac eraill drwy lunio a gweithredu cynllun datblygu seiliedig ar dystiolaeth ac ar feini prawf llwyddiant clir.
Maes Allweddol 2 Arwain dysgu ac addysgu Cymryd cyfrifoldeb am werthuso safonau dysgu ac addysgu ar draws pwnc neu faes cwricwlaidd. Gweithio i sicrhau bod disgwyliadau ac ymarfer yn gyson ar draws y maes cyfrifoldeb. Nodi meysydd ar gyfer gwella ac arfer da. Rhannu’r rhain â’ch tîm ac eraill drwy lunio a gweithredu cynllun datblygu seiliedig ar dystiolaeth sy’n cynnwys deilliannau ac effaith a nodwyd. Nodi, modelu a rhannu arfer da drwy gyfrannu at waith dysgu ac addysgu ar draws yr ysgol a thu hwnt iddi.
Maes Allweddol 3 Datblygu a gweithio gydag eraill Modelu dysgu a hunan-fyfyrio. Cymryd cyfrifoldeb am helpu a herio unigolion neu grwpiau i gyflwyno gwelliant i gyflawni rhagoriaeth. Arwain drwy esiampl wrth bennu disgwyliadau uchel i chi’ch hun ac i eraill. Hyrwyddo ethos cadarnhaol o waith tîm cydweithredol. Bod yn ymwybodol o ddynameg tîm a defnyddio dull arwain priodol er mwyn cael y gorau allan o bob aelod. Defnyddio cyfleoedd system fel rheoli perfformiad a dysgu proffesiynol i annog datblygu gwaith tîm a datblygiad unigolion.
Maes Allweddol 4 Rheoli’r ysgol Cymryd cyfrifoldeb am sicrhau bod polisïau, cynlluniau a gweithdrefnau cytûn yn cael eu gweithredu’n gyson ar draws y meysydd rydych yn gyfrifol amdanynt. Yn gweithredu gweithdrefnau hunanwerthuso yn unol â pholisi’r ysgol gyfan.
Maes Allweddol 5 Sicrhau atebolrwydd Rhoi systemau atebolrwydd ysgol cytûn ar waith yn y meysydd rydych yn gyfrifol amdanynt. Bod yn atebol i’r tîm a’r ysgol ehangach am eich cyfraniad eich hun. Paratoi adroddiadau ar y gwaith a’r safonau a gyflawnir yn y maes rydych yn gyfrifol amdano. Sicrhau bod systemau clir ar waith sy’n cydnabod yr atebolrwydd a chyfraniad pobl eraill.
Maes Allweddol 6 Cryfhau’r ffocws cymunedol Cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu ethos o gydweithredu â chydweithwyr o’r tu hwnt i’r ysgol. Manteisio i’r eithaf ar bartneriaethau cymunedol a chyfleoedd i ddysgwyr ddysgu gan eu cymuned leol ac ehangach a chyda hi. Meithrin dealltwriaeth glir o nodweddion y gymuned leol, e.e. byd gwaith er mwyn llywio gwaith cynllunio.

Allan o’r “Matrics carreg filltir arweinyddiaeth – LlC 2015”

ARWEINYDDIAETH A RHEOLAETH ILM – DIPLOMA LEFEL 4 A 5 – GWEITHWYR PRFFESIYNOL ADDYSG

 

RHAGLEN DATBLYGU DARPAR BENAETHIAID

Manylion i ddilyn.

CYMHWYSTER PROFFESIYNOL CENEDLAETHOL AR GYFER PRIFATHRAWIAETH

Mae’r Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) yn rhaglen asesu drwyadl ar gyfer ymarferwyr sy’n awyddus i fod yn benaethiaid ac mae’n orfodol ar gyfer athrawon sy’n symud ymlaen i’w swydd prifathrawiaeth gyntaf yng Nghymru.

Os yr ydych yn bwriadu ymgymryd â swydd fel pennaeth fel y cam nesaf yn eich gyrfa, bydd angen i chi fod yn gyfarwydd â’r Safonau Arweinyddiaeth. Cyn ystyried cyflwyno cais, rhaid ichi gwblhau Adolygiad Arweinyddiaeth Unigol (AAU) o’ch ymarfer yn erbyn y Safonau Arweinyddiaeth a thrafod eich bwriad â’r cydweithwyr priodol.

Ni ddylid gweld rhaglen asesu CPCP fel cyfle datblygu proffesiynol i’r rheini nad ydynt yn barod ar gyfer prifathrawiaeth. Ni ddylech gyflwyno cais os nad ydych yn sicr eich bod am fynd yn bennaeth yn y dyfodol agos.

Dylai’r AAU eich helpu i weld a ydych yn barod i wneud cais i gael eich dethol neu a oes angen datblygiad neu ddysgu proffesiynol pellach arnoch cyn cyflwyno cais. Os, ar ôl cwblhau’r AAU a thrafod â chydweithwyr, rydych yn ystyried eich bod yn barod ar gyfer prifathrawiaeth, dylech drefnu i fynd i sesiwn briffio.

Ceir mwy o wybodaeth ar wefan Dysgu Cymru.

Cliciwch yma am wybodaeth pellach.

RHAGLEN DATBLYGU PENAETHIAID NEWYDD

Manylion i ddilyn.

PROFIAD ARWEINYDDIAETH 2017
i Benaethiaid (cynradd, uwchradd ac arbennig)

Mae GwE wedi nodi bod arweinyddiaeth o’r radd flaenaf yn hanfodol i feithrin dawn, dyhead a dysgu pob plentyn. Cydnabyddir bod arweinyddiaeth effeithiol yn allweddol i greu ysgolion llwyddiannus y dyfodol. 

Arweinyddiaeth, gwaith tîm a hyfforddiant sy’n gyfrifol am droi unrhyw ysgol yn ysgol wych; llythrennedd a rhifedd sy’n ffurfio rhan.

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth sy’n ysgogi a rhoi boddhad i benaethiaid mewn swydd sy’n awyddus i gymryd rhan yn y profiad datblygu arweinyddiaeth unigryw hwn.

 

6 – 10 Tachwedd 2017

 

If you tell me, I will listen. If you show me, I will see. But if you let me experience, I will learn.

(Lao-Tse, 5th Century BC)

Trwy ddysgu drwy brofiad, bydd y Rhaglen yn…

Archwilio themau craidd arweinyddiaeth sy’n bwysig i berfformiad effeithiol, gan gynnwys:

 • meddwl a gweithredu strategol
 • arwain newid tuag at ddeilliannau llwyddiannus i’r holl randdeiliaid
 • ymgysylltu, grymuso ac atebolrwydd
 • datrys problemau
 • timau tra effeithiol a gwaith tîm
 • hyfforddi.

Rhoi cyfle i chi weithio gyda phenaethiaid eraill yn rhanbarth GwE a’ch galluogi i ddysgu a datblygu’r ymddygiad, y gwerthoedd a’r sgiliau arwain personol sy’n effeithio ar eich bywyd chi’ch hun, eich tîm a’ch ysgol.

Mae LtEI yn defnyddio ystod eang o ddulliau dysgu ymarferol a damcaniaethol, ochr yn ochr â chyfleoedd hyfforddi i unigolion yn ogystal â chyfoedion, a hynny mewn awyrgylch cefnogol a myfyriol. Er bod y Rhaglen yn ymarferol ac yn un lle mae aelodau yn dysgu trwy brofiad, nid yw’r Rhaglen yn brawf o fedrusrwydd neu ffitrwydd corfforol. Ni ddylai unrhyw ddarpar aelod deimlo nad yw’n addas ar gyfer y Rhaglen oherwydd unrhyw gyfyngiadau corfforol.

Dyma sylwadau gan rai a fu ar y Rhaglen yn flaenorol:

” Roeddwn yn disgwyl cael llawer o gyngor ar sut i wella fy sgiliau arweinyddiaeth. Yn lle hynny, erbyn i mi gwblhau’r pum diwrnod, roeddwn yn meddu ar yr hyder, yr hunanymwybyddiaeth a’r potensial i wneud hyn drosta fy hun. Hwn oedd y dysgu arweinyddiaeth gorau i mi ei wneud erioed” 

“Cafodd y cwrs effaith ddofn ar fy mywyd gwaith. Yn wirioneddol fwy nag unrhyw hyfforddiant arall y bûm arno. Mae fy Uwch Dimau Arweinyddiaeth yn gweld systemau mwy cadarn, gweithdrefnau sydd wedi’u diffinio’n gliriach a pherson mwy trefnus a gwybodus am y sefydliad cyfan oherwydd nid wyf ‘oddi mewn’ iddo! Rwyf yn synnu o hyd faint mwy rwyf yn ei wybod a’i weld gan fy mod wedi sicrhau fy mod allan o’r ddolen ‘gwneud’” 

“Pum diwrnod gwych. Rwyf yn teimlo wedi fy adnewyddu a’m bywiogi gan yr holl brofiad.” 

“Flwyddyn yn ddiweddarach, mae’r gwerthoedd craidd a ddysgais yn dal i effeithio ar fy ngallu i fod yn bennaeth strategol. Mae wedi rhoi’r hyder a’r gallu i mi ymgymryd â heriau newydd na fyddwn wedi’u hystyried o’r blaen. Ar lefel bersonol, rwyf wedi tyfu mewn hyder.” 

“Y profiad mwyaf pleserus i mi ei gael ers amser hir ac rwy’n falch fy mod wedi ymgysylltu’n agored o’r dechrau. Agorodd fy llygaid a newidiodd fy agwedd tuag at lawer o bethau.” 

“Am bum diwrnod anhygoel a gawsom! Gresyn na fyddai’r math hwn o brofiad wedi bod ar gael i ni 10 mlynedd yn ôl. Roeddwn yn teimlo’n emosiynol iawn ar ddiwedd y profiad ac roedd yn deimlad rhyfedd gyrru i’r ysgol fore Llun.” 

“Ni feddyliais am funud am effaith fy mhrofiad pedwar diwrnod ar fy rôl fel arweinydd ysgol. Rwyf nawr yn edrych ar fy staff mewn ffordd wahanol. A ydw i wedi rheoli yn llwyddiannus rai o’m staff sy’n tanberfformio? A wyf wedi dirprwyo’r tasgau cywir i’r bobl gywir yn y tîm?” 

“Rwy’n teimlo’n gyffrous iawn am y dyfodol. Rwyf yn gwir gwerthfawrogi’r profiad goleuedig hwn.” 

“Roedd y pum diwrnod yn hollol wych – mwynheais bob munud. Mae Tîm Sky eisoes wedi bod yn cynllunio beth y gallem ei wneud fel gr’p ac rydym yn edrych ar sut y gallwn gydweithio i ddatblygu arweinwyr yn ein hysgolion” 

“Profiad arweinyddiaeth pleserus, caled a heriol sydd yn dal i gael effaith gadarnhaol ar fy arweinyddiaeth bersonol. Ymchwiliwyd i fachau a damcaniaethau treiddgar mewn cyd-destun a chafwyd adborth personol a datblygiadol” 

Pwy yw LtEI? :

Cynhelir y rhaglen mewn partneriaeth efo Leadership through Experience (International). Maent yn arbenigo mewn datblygu arweinyddiaeth ac mae ganddynt gryn brofiad o lunio a darparu rhaglenni datblygu arweinyddiaeth ysbrydoledig i sefydliadau preifat a chyhoeddus, a hynny’n genedlaethol ac yn rhyngwladol.

DIM COST

Nid yw’r Rhaglen yn un preswyl ac fe’i cynhelir dros gyfnod o bum diwrnod yn olynol. Mae ymrwymiad llawn ar gyfer y pum diwrnod yn hanfodol.

 

Er mwyn datgan eich diddordeb mewn mynychu yr hyfforddiant cysylltwch â Ceri Siân Kenrick erbyn 12yp Dydd Llun, 16 Hydref 2017.

 

Ceri Siân Kenrick
Swyddog Cefnogi
Ffôn / Tel: 0300 500 80 87
E-bost / E-mail: cerisiankenrick@GwEGogledd.Cymru

Bryn Eirias
Ffordd Abergele,
Bae Colwyn, Conwy, LL29 8BY
http://www.GwEGogledd.Cymru