Rhaglenni Datblygu Arweinyddiaeth GwE

Mae gwaith ymchwil rhyngwladol yn dangos bod arweinyddiaeth yn ail yn unig i addysgu yn y dosbarth fel dylanwad ar ddysgu a deilliannau.

Rydym o’r farn bod ein holl ymarferwyr yn arweinyddion, p’un a ydynt yn arwain dysgwyr, ymarferwyr eraill neu ysgolion. Rydym yn ymrwymedig i feithrin capasiti arweinyddiaeth drwy annog a chefnogi pob ymarferydd i ddatblygu ei botensial arweinyddiaeth ei hun a photensial arweinyddiaeth ymarferwyr eraill.

Mae GwE wedi ymrwymo felly, i gyflwyno trefn o ddatblygu arweinyddiaeth i bawb – datblygu sy’n gynyddol, yn seiliedig ar ymarfer ac yn parhau gydol gyrfa. Mae hyn wedi’i ymgorffori yn y llwybr datblygu arweinyddiaeth. Mae’r llwybr yn adlewyrchu egwyddorion a strategaethau Cenedlaethol ar gyfer datblygu arweinyddiaeth ac yn gwbl gyson â’r Model Dysgu Proffesiynol. Mae’n cael ei danategu gan y Safonau Arweinyddiaeth ac mae’r cymorth a’r cyfleoedd datblygu o fewn y llwybr yn hyblyg i anghenion ac amgylchiadau unigol pob ymarferydd.

Mae GwE, mewn cydweithrediad gyda rhanddeiliaid allweddol eraill, wedi cynllunio a pharatoi Rhaglen Arweinyddiaeth traws sector cynhwysfawr ar gyfer ymarferwyr y Rhanbarth.

Mawr obeithiwn y byddwch yn manteisio ar y cyfleoedd datblygu proffesiynol effeithiol hyn.

CRYNODEB:

RhDAG – Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol
Mae’r rhaglen ddatblygu hon ar gyfer y rheiny sy’n arweinwyr canol ar hyn o bryd mewn ysgolion arbennig, cynradd ac uwchradd yn y rhanbarth.   Mae’n raglen trawsgyfnod a fydd yn:

  • Gwella eich Gwybodaeth
  • Meithrin eich hyder
  • Datblygu eich sgiliau arwain a rheoli

Mae chwe diwrnod wyneb-i-wyneb ac un diwrnod ar gyfer ymweliadau ysgol-i-ysgol.

Gweler brosbectws RhDAG a’r ffurflen gais isod:
Prosbectws – RhDAG – Carfannau 8 a 9
RhDAG – Ffurflen Cais – Carfan 8 a 9

Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM – Diploma Lefel 4 a 5 – Gweithwyr Proffesiynol Addysg
Mae’r Diploma lefel 4 a 5 yn rhaglen Prentisiaeth Uwch sy’n anelu at ddatblygu eich sgiliau a’ch technegau arweinyddiaeth a rheolaeth drwy ddull asesu cymysg, gan eich darparu gyda chymhwyster sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr o fewn addysg ac a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant.

RhDDB – Rhaglen Datblygu Darpar Benaethiaid
Mae’r rhaglen ddatblygu hon ar gyfer y rheiny sy’n uwch arweinwyr ar hyn o bryd.
Bydd y rhaglen yn mabwysiadu dull trawsgyfnod a fydd yn galluogi’r cyfranogwyr i gyd i ddeall, gwerthfawrogi, rhannu a chydweithio gyda chydweithwyr ar draws y rhanbarth.
Bydd dau grŵp ym mhob iaith; dau grŵp cyfrwng Cymraeg a dau grŵp cyfrwng Saesneg.
Bydd pob grŵp yn cynnwys 16 o ymarferwyr.
Bydd 6 diwrnod wyneb i wyneb ac 1 diwrnod yn yr ysgol.
Gweler brosbectws RhDDB a’r ffurflen gais isod:
Prosbectws – RhDDB – Carfannau 3 a 4
RhDDB – Ffurflen Cais – Carfan 3 a 4

Rhaglen Asesu CPCP (Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth)
Mae Rhaglen Asesu CPCP yn penderfynu a yw ymgeisydd yn bodloni gofynion penodol er mwyn ennill y Cymhwyster ai peidio.

RhDPN – Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd 
Manylion i ddilyn

RhDP – Rhaglen Datblygu Penaethiaid 
Datblygiad porffesiynol ungryw a chyffrous ar gyfer Penaethiaid llwyddiannus, sy’n barod i symud i’r cam nesaf yn eu gyrfa. Rhaglen 4 diwrnod yn edrych ar themâu craidd arweinyddiaeth sy’n bwysig i berfformiad effeithiol, gan gynnwys:

  • arwain newid a deilliannau llwyddiannus
  • darparu i’r holl randdeiliaid
  • grymuso ac atebolrwydd
  • datrys problemau
  • gweithio mewn tîm
  • hyfforddi

Darperir cyfleoedd i chi astudio datblygiad ymddygiadau arweinyddiaeth bersonol, y gwerthoedd a’r sgiliau arwain personol sy’n effeithio ar eich bywyd chi’ch hun, eich tîm a’ch ysgol. Bydd cyfle hefyd i gydweithio gyda Penaethiaid eraill yn rhanbarth GwE.